Visie op verbonden partijen

Visie op verbonden partijen

Onze relatie met verbonden partijen heeft de volgende belangrijke kenmerken:

  • wij participeren uitsluitend in verbonden partijen indien daarmee een publieke taak wordt gediend;
  • waar de uitvoering van gemeentelijke taken als een vorm van ‘verlengd lokaal bestuur’ is overgedragen aan derde partijen, hechten wij hieraan op dezelfde wijze als bij uitvoering in eigen beheer belang aan bevordering van effectiviteit, efficiency en transparantie.

Waar het gaat om kaderstelling, toezicht houden en controle ten aanzien van verbonden partijen, vullen wij de gemeentelijke rol in door aanwijzing van vertegenwoordigers in de besturen van de verbonden partijen en doordat begrotingen aan de Raad ter goedkeuring worden voorgelegd.

Samenwerking met gemeenschappelijke regelingen
Sinds 2015 werken Zeeuwse gemeenten samen aan een nieuwe aanpak voor een goede samenwerking met gemeenschappelijke regelingen. Dit op basis van het rapport van de VZG werkgroep “Aan de slag met gemeenschappelijke regelingen”. Dit rapport is in 2016 door de raad vastgesteld. In 2017 heeft de VZG samen met gemeenschappelijke regelingen gewerkt aan de uitwerking van het rapport. Bijvoorbeeld in de vorm van voorstellen voor aanpassing van gemeenschappelijke regelingen. In 2018 worden gemeenteraden verzocht om deze aanpassingen vast te stellen. Het uiteindelijke doel is om de raad meer invloed te geven op de taken die gemeenschappelijke regelingen uitvoeren.

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Regelingen

Vennootschappen en coöperaties

Stichtingen en verenigingen

    Overige verbonden partijen