Inleiding

In deze paragraaf lichten wij onze lokale heffingen toe. De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk beleid en vormen een grote inkomstenbron.

Wij geven inzicht in de gerealiseerde inkomsten per soort heffing, het beleid, de gehanteerde tarieven en de berekening van de mate van kostendekkendheid van de retributies. Ook een toelichting op het gerealiseerde kwijtscheldingsbeleid en de lokale lastendruk komen in deze paragraaf aan bod.

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Het BBV bepaalt dat de kosten van overhead centraal verantwoord moeten worden. Dit betekent dat de tariefsbepaling en de mate van kostendekkendheid van de lokale heffingen extracomptabel plaatsvindt. Om inzicht te geven in het werkelijke kostendekkendheidspercentage hanteren wij hetzelfde overheadpercentage als uit de begroting 2017. Het voorgecalculeerde percentage van 73% aan overhead zetten wij af tegen de werkelijke kosten.

Het overheadpercentage van 73% is ontstaan door de totale overheadkosten te delen door de salarissen die wij aan de taakvelden (exclusief taakveld overhead) toerekenen. Deze berekeningswijze volgt uit de Financiële Verordening 2017. Zie ook de toelichting bij het overzicht Overhead.

Daarnaast is in de Financiële Verordening 2017 vastgelegd dat bij de tariefsbepaling van de lokale heffingen toerekening van rente over het eigen vermogen en de voorzieningen plaatsvindt. Deze rente nemen wij ook extracomptabel mee in de berekening van de werkelijke kostendekkendheid.

Sabewa Zeeland
De uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot een aantal lokale heffingen zijn ondergebracht bij het samenwerkingsverband Sabewa Zeeland. Zij draagt zorg voor de waardering, heffing en inning van de onroerende-zaakbelastingen, reinigingsheffingen, forensenbelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting, de rioolheffing en de BIZ-bijdrage. Sabewa Zeeland geeft ook uitvoering aan ons kwijtscheldingsbeleid. Voor meer informatie over Sabewa Zeeland verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.