Wat willen we bereiken?

Wij willen alleen noodzakelijke ondersteuning bieden aan inwoners die niet zelfstandig in de kosten van hun bestaan kunnen voorzien. Dit gericht op waarborging van de zelfstandige deelname aan het maatschappelijk verkeer. Bij de beleidsvoorbereiding betrekken wij de leden van de Adviesraad Participatiewet.
Daarnaast willen wij duidelijke communicatie over en laagdrempelige bereikbaarheid van de beschikbare voorzieningen voor minima.

Wat hebben we gedaan?

Inkomensvoorziening Participatiewet
Wij verstrekten de volgende inkomensvoorzieningen aan inwoners die niet zelfstandig in de noodzakelijke kosten van bestaan kunnen voorzien:

  • Bijstand;
  • IOAW-uitkeringen;
  • IOAZ-uitkeringen;
  • Bbz-uitkeringen.

Onder andere de verhoogde taakstelling voor het huisvesten van statushouders zorgde voor een toename van het bestand uitkeringsgerechtigden en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden. Dit is terug ook te zien in het volgende overzicht met de aantallen en de lasten van de Participatiewet. Door de aantrekkende economie daalde het bestand weer in 2017.

Jaar

Bedrag

Aantallen einde jaar

2010

€ 10.408.500

807

2011

€ 11.293.800

836

2012

€ 11.441.500

861

2013

€ 13.003.716

957

2014

€ 13.885.109

1.015

2015

€ 14.321.106

1.063

2016

€ 15.217.556

1.102

2017

€15.290.591

1.058

Bron Key2financiën en GWS

Minimabeleid
Ook in 2017 waren wij ruimhartig met de toepassing van het minimabeleid. Bij het verlenen van bijzondere bijstand maken we zoveel mogelijk gebruik van maatwerk. Verder hebben wij een uitgebreid kindpakket. Voor kinderen in armoede hebben wij  extra middelen beschikbaar gesteld.  Door intensieve samenwerking met stichting Leergeld lukt het ons om meer kinderen te bereiken. Met ingang van 2018 is deze samenwerking geformaliseerd in een Samenwerkingsovereenkomst.

Laagdrempeligheid voorzieningen voor minima
Alle inwoners van de gemeente Terneuzen kunnen kosteloos en anoniem gebruikmaken van de online budgethulp: het Startpunt Geldzaken. Deze website helpt inwoners op weg om persoonlijke geldzaken in balans te brengen en te houden.

Om de voorzieningen voor minima laagdrempelig te houden benaderden wij de doelgroep(en) proactief. Daarnaast brachten wij het beleid via de media onder de aandacht. Voor de formulierenbrigade zijn in 2017 ook vrijwilligers van aan-z ingezet. Voor begeleiding van statushouders en mensen met schulden is er extra aandacht. We zijn blij met de vele vrijwilligers die zich voor deze groepen inzetten.
In 2016 deden wij mee aan een project om de betalingsachterstanden weg te werken. Dit deden we voor klanten die geen gebruik van ons verzekeringspakket maakten omdat ze betalingsachterstanden hadden bij het betalen van de zorgpremie. Kosten voor de zorgpremie worden wettelijk ingehouden op salaris of uitkering waardoor mensen mensen vaak verder in de schulden raken. Omdat het hebben van schulden op alle levensgebieden verlammend werkt was het belangrijk de schulden te saneren en achterstanden bij het betalen van zorgpremie weg te werken.
Door deze actie zijn nu ongeveer 200 personen extra verzekerd via CZ. Zij komen in aanmerking voor onze vergoeding via de bijzondere bijstand.

Omschrijving

2016

2017

bijdrage gemeente per verzekerde per maand

36,13

37,58

totaal aantal bijdragen

12.600

14.300

totale kosten

457.100

540.300

aantal uitkeringsgerechtigden december 

718

701

aantal partners

57

55

aantal overige minima december

355

418

aantal partners

37

45

Totaal verzekerden december

1.167

1.219

Schuldhulpverlening (lasten en baten zijn opgenomen bij 6.71)
Op diverse manieren zetten wij in op preventie van schuldproblematiek. Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Deze vereniging sluit contracten en convenanten op landelijk niveau. Wij sloten lokaal zelf convenanten met woningcorporaties en Delta. Doel van deze contracten en convenanten is om de schuldenaren in een vroeg stadium op de mogelijkheid van schuldhulpverlening te wijzen. Ook aan-z, het Leger des Heils en onze eigen consulenten Werk en Inkomen geven indien nodig signalen af. Daarnaast organiseren wij cursussen en geven wij voorlichting. Eind 2017 organiseerden we een symposium voor verschillende organisaties in onze gemeente die op wat voor manier dan ook met mensen met schulden te maken kunnen krijgen. Al deze inspanningen zijn er op gericht onze dienstverlening in een zo vroeg mogelijk stadium aan te bieden en zo veel mogelijk mensen met schuldenproblematiek op te sporen.

Het aantal nieuwe aanvragen voor schuldhulpverlening is in 2016 en 2017 gedaald. Wij vermoeden dat dit mede komt omdat er in voorgaande jaren nog veel casussen van het voormalige Bureau Schuldhulpverlening zijn behandeld. In 2016 behandelden wij 240 aanvragen, in 2017 waren er 217 nieuwe aanvragen. Bij de kredietbank waren in 2017 119 mensen uit Terneuzen in begeleiding.

Budgetbeheer voeren wij in eigen beheer uit. Dit om ook de doelgroep te helpen die wij niet kunnen doorverwijzen naar de kredietbank voor een minnelijke of wettelijke regeling. Per 31 december 2017 waren er 156 personen in budgetbeheer.
Voordeel van eigen uitvoering van budgetbeheer is dat er zo een voorliggende voorziening voor bewindvoering kan worden aangeboden. Dit om de stijgende kosten van bijzondere bijstand voor bewindvoering binnen de perken te houden. Om deze kosten verder te kunnen beheersen, onderzoeken wij (o.a. met de rechtbank) of er in dit kader nog beleidsaanpassingen nodig zijn.

De uitkomsten van het doelmatigheidsonderzoek op basis van artikel 213a gemeentewet naar de uitvoering van schuldhulpverlening zijn bij de uitvoering geïmplementeerd.