Programma's

Lasten

Baten

Begroting

Begroting na

Werkelijk

Begroting

Begroting na

Werkelijk

(bedragen x € 1.000)

primitief

wijziging

primitief

wijziging

Bestuur en ondersteuning

4.748

4.939

4.953

1.694

2.677

3.611

Veiligheid

4.934

4.874

4.879

36

43

43

Verkeer, vervoer en waterstaat

11.733

11.900

11.481

278

350

483

Economie

3.009

3.004

2.651

2.499

2.496

3.541

Onderwijs

6.809

7.066

6.715

2.052

2.339

2.262

Sport, cultuur en recreatie

16.508

17.118

16.562

2.114

2.396

2.375

Sociaal domein

61.144

64.929

63.167

15.645

16.988

17.125

Volksgezondheid en milieu

15.163

15.368

15.014

14.144

14.234

14.408

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

4.281

4.708

4.147

4.294

4.542

4.865

Algemene dekkingsmiddelen

2.356

2.823

2.854

100.857

103.361

103.045

Overhead

14.635

15.114

15.268

2.331

1.927

2.075

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

27

27

0

0

0

Totaal van baten en lasten

145.321

151.872

147.719

145.945

151.354

153.830

Saldo van baten en lasten

-624

518

-6.111

Programma's

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Begroting

Begroting na

Werkelijk

Begroting

Begroting na

Werkelijk

(bedragen x € 1.000)

primitief

wijziging

primitief

wijziging

Programma Bestuur en ondersteuning

0

27

113

0

3

3

Programma Veiligheid

0

0

0

35

0

0

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

0

0

0

0

3

3

Programma Economie

0

0

1.637

6

0

133

Programma Onderwijs

0

0

0

0

134

2

Programma Sport, cultuur en recreatie

0

0

0

270

590

624

Programma Sociaal domein

0

0

2.463

312

1.023

1.928

Programma Volksgezondheid en milieu

0

0

65

45

46

46

Programma Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern.

0

245

778

6

310

462

Algemene dekkingsmiddelen

1.122

1.603

582

-364

284

378

Overhead

0

0

0

23

0

0

Subtotaal reserves

1.122

1.875

5.638

332

2.393

3.579

Saldo reserves

789

-518

2.058

Resultaat

166

0

-4.053