Wat willen we bereiken?

Wij willen aantrekkelijk zijn voor inwoners, bezoekers en bedrijven.

Wat hebben we gedaan?

Promotie Acquisitie/netwerkbijeenkomsten/beurzen
In 2017 hebben we samen met de gemeenten Hulst en Sluis deelgenomen aan de Contacta in Goes.

Ook in 2017 hebben wij  social media ingezet om nieuws over economische ontwikkelingen in de Kanaalzone te delen met de ondernemers. Dit nieuws plaatsen wij op onze website en maken wij bekend via Twitter en Facebook.


De gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis hebben samen een digitaal portaal voor ondernemers gelanceerd. Via deze website kun je als ondernemer informatie krijgen over ondernemen in Zeeuws-Vlaanderen. De drie gemeenten kunnen zich hiermee ook gezamenlijk als regio presenteren, over de grens of in andere delen van het land. Desgewenst kun je doorklikken naar het ondernemersportaal van een van de drie gemeenten. Het digitaal ondernemersportaal kun je raadplegen via www.ondernemeninzvl.nl

In 2017 hebben we het BIDbook/Ondernemen in Terneuzen verder ontwikkeld. Deze website biedt informatie voor ondernemers die zich willen vestigen in de gemeente Terneuzen. Ook de reeds gevestigde ondernemer kan op de website terecht voor informatie, cijfers, e.d. over het vestigingsklimaat in Terneuzen.

In 2017 is gestart met de voorbereidingen van een informatief magazine met het toeristische aanbod in de gemeente Terneuzen in samenwerking met Bureau Citymarketing Terneuzen.

Bedrijfscontactfunctionaris
Sinds 2017 zijn er vier bedrijfscontactfunctionarissen. De onderverdeling is gemaakt op basis van vier sectoren: bedrijven, retail, de agrarische sector en de toeristische sector. Ondernemers kunnen met vragen terecht bij deze bedrijfscontactfunctionarissen.

De bedrijfscontactfunctionarissen bezoeken bijeenkomsten van ondernemersverenigingen. Een voorbeeld hiervan is het ‘Prinsjesdagevenement’ van de ondernemersvereniging Terneuzen Zuid West (TZW). Daarnaast bezoeken ze netwerkbijeenkomsten.
De bedrijfscontactfunctionarissen onderhielden samen met de portefeuillehouder contacten met alle besturen van de ondernemersverenigingen binnen onze gemeente. Tevens zijn diverse bedrijfsbezoeken afgelegd.

Beleving van winkelgebieden vergroten
De komst van de Nieuwe Sluis is aanleiding geweest om na te gaan welke concrete en tastbare initiatieven ontplooid kunnen worden om de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Terneuzen te vergroten. In 2015 is gestart met het initiatief cluster leefbaarheid kernen. De focus ligt hier op stadsvernieuwingsactiviteiten die binnen een jaar worden ontplooid, zichtbaar de (openbare) ruimtelijke kwaliteit verbeteren en verbindend werken tussen de diverse grootschalige en meerjarige stadsvernieuwingsopgaven. In 2017 hebben wij vele activiteiten ondernomen om het kernwinkelgebied van Terneuzen op te waarderen. Hierdoor hebben wij de beleving van de binnenstad voor de bezoeker aantrekkelijker gemaakt. Ook in de kernen Axel, Sas van Gent, Zaamslag, Zuiddorpe en Philippine hebben we activiteiten uitgevoerd. Eind 2017 hebben wij een drie jaar succesvolle uitvoering van leefbaar activiteiten in het stadscentrum van Terneuzen en in de kernen afgerond. De activiteiten zijn neergeschreven in een document ‘Cluster leefbaarheid kernen, overzicht activiteiten 2015 - 2017’ wat wij aan de gemeenteraad hebben toegezonden.

Citymarketing
In 2014 heeft de raad het Citymarketingplan Terneuzen vastgesteld. Hierop is begin 2015 de Stichting Citymarketing Terneuzen opgericht. Een gemeentelijke medewerker is ambtelijk secretaris van de Stichting. Deze medewerker zorgt tevens voor afstemming tussen de gemeentelijke organisatie en 'Stad Terneuzen'. In 2017 waren de meest in het oog springende citymarketingactiviteiten: de buitenexpositie over de Vliegende Hollander op het Stadhuisplein, de uitreiking van de eerste Vliegende Hollander Award aan Erik Bastiaansen en de tweede editie van het Festival Zoute Neuzen. Citymarketeer Tanya Joustra is eind 2017 gestopt en opgevolgd door Sara Jansen.

Portaal van Vlaanderen
In mei 2017 is het Portaal in de tijdelijke huisvesting op de Binnenvaartweg getrokken. Deze locatie is tijdelijk. Vanaf 2019 zal het Portaal vanuit de Sluiswachter opereren. Daarvoor heeft de gemeente de plint van de Sluiswachter aangekocht. Zij zal die ruimte in de toekomst verhuren aan het Portaal van Vlaanderen. De VNSC geeft zijn informatie en organiseert zijn voorlichting over de bouw van de nieuwe sluis vanuit het Portaal van Vlaanderen en benut daarvoor hun gidsen en de accommodatie.

VVV
In 2017 is de participatie in de VVV gecontinueerd. De eerste voorbereidingen zijn gestart voor de omvorming van het VVV kantoor in Terneuzen tot inspiratiepunt.

NV Economische Impuls Zeeland
Ook in 2017 namen wij deel aan NV Economisch Impuls Zeeland (EIZ). EIZ heeft als doel het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse (kennis)economie, met groei van werkgelegenheid, door uitvoering van concrete projecten en door acquisitie van bedrijven en investeerders van elders.

Axelcafé
In 2017 hebben we twee quotAxelcafésquot georganiseerd met als thema quotSamen voor Axelquot. Drie initiatieven worden uitgewerkt.

Camperbeleid
Er is door het toenemende aantal camperbezitters een groeiende behoefte om met de camper te kamperen buiten de aanwezen kampeerterreinen. Hiernaast is er ook sprake van veranderde wetgeving; de Wet Markt en Overheid is hier een voorbeeld van. Door de opkomst van de camper als recreatiemiddel en de genoemde veranderde wetgeving heeft de gemeenteraad in juli 2017 het college gevraagd met voorstellen te komen tot herziening van het camperbeleid. Van recreatieondernemers, inwoners, ondernemers en camperaars hebben we veel input voor ons nieuwe camperbeleid ontvangen. Daarnaast hebben we gesproken met belangenorganisaties, zoals de Vekabo, de Recron, de Nederlandse Kampeerauto Club, de Wijkraad binnenstad Terneuzen en de Stichting ‘t Eiland. Mede op basis van deze bevindingen hebben we nieuw beleid geformuleerd en aan de raad ter vaststelling aangeboden.

Breedbandinternet in het buitengebied
De gemeente Terneuzen wil snel internet in het buitengebied stimuleren door een subsidie beschikbaar te stellen voor de snelle aanmelders (de eerste 240 binnen de gemeente Terneuzen). De subsidie is € 200 per adres. Deze bestaat uit € 100 van de Provincie Zeeland en € 100 van de gemeente Terneuzen.

Wandelnetwerk Midden en Oost Zeeuws Vlaanderen
Het wandelnetwerk is begin 2014 gerealiseerd. Beheer en onderhoud van het wandelnetwerk in Terneuzen hebben wij voor de periode 2014-2020 geregeld en ondergebracht bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). Om nieuwe doelgroepen aan het wandelen te krijgen is in 2016 nagedacht over een Zeeuwse promotie van het wandelnetwerk door de realisatie van Parelroutes. Dit zijn tot 5 km lange belevingswandelroutes die gebruik maken van het wandelnetwerk.

Het gaat om een voorstel vanuit de Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA) aan de Zeeuwse gemeenten. In 2017 heeft de gemeente Terneuzen €10.000 beschikbaar gesteld om 2 parelroutes te ontwikkelen, namelijk rond het thema Smokkelen in Overslag en De vliegende Hollander in Terneuzen. In 2018 zullen wij hieraan uitvoering geven.

Opwaardering Fietsknooppuntensysteem
De Provincie Zeeland heeft in 2017 een voorstel uitgewerkt om het Fietsknooppuntensysteem in Zeeland op te waarderen. De gemeente Terneuzen heeft zich aangesloten bij dit voorstel. In 2018 wordt in Terneuzen het Fietsknooppunten systeem opgewaardeerd.

Cruisevaart
In 2016 besloten wij geld beschikbaar te stellen (€ 22.500) voor de promotie en marketing van cruisevaart in Zeeland in de periode 2017-2019 ten behoeve van de stichting Cruisevaart Toerisme Zeeland. Dit is onder voorbehoud van deelname van meerdere Zeeuwse gemeenten. Een aandachtspunt hierbij is dat het aantal ligplaatsen met de bouw en komst van de Nieuwe Sluis vermindert.

In 2017 hebben ook Schouwen-Duiveland en Veere geld beschikbaar gesteld voor de Stichting. Deelname van drie gemeenten was onvoldoende voor de provincie en de Stichting Cruisetoerisme Zeeland. De Stichting Cruisetoerisme Zeeland heeft zichzelf opgeheven per 31 december 2017.
Voor de Zeeuwse gemeenten is een alternatief in oprichting voor promotie en marketing van cruisetoerisme. De Stichting Dutch Delta Cruise Port is in oprichting om voor Zuid-Holland, Noord Brabant en de gemeente Tholen het cruisetoerisme te bevorderen. Hier kunnen ook overige Zeeuwse gemeenten bij aansluiten.
In 2018 zullen gesprekken plaatsvinden over deelname van de provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten in deze stichting.