Hierbij treft u de jaarstukken van onze gemeente over 2017 aan. De jaarstukken omvatten het jaarverslag en de jaarrekening, die beide in dit boekwerk zijn opgenomen.

De jaarstukken vormen het sluitstuk van de gemeentelijke planning- en controlcyclus over 2017.
In het jaarverslag leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het in de programma’s en paragrafen voorgenomen beleid. Daarbij hebben wij zoveel als mogelijk vastgehouden aan de systematiek en indeling van de begroting.

De Jaarstukken 2017 zijn in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV) opgesteld.
In 2017 zijn de BBV-voorschriften voor de gemeenten gewijzigd. Dit heeft een grote impact op deze jaarstukken 2017.

Daar waar de begroting en verantwoordingsvoorschriften tot 2017 een indeling hadden  op (hoofd)functies is dat vanaf 2017 een indeling op (hoofd)taakvelden.
Om onze begroting en jaarstukken goed aan te laten sluiten op deze nieuwe indeling, hebben wij de indeling van de programma’s vanaf 2017 hierop aangepast. De thema’s hebben wij vervangen door de voorgeschreven taakvelden. Bijkomend voordeel van het aanpassen van de programma's is ook dat het gewenste programma Sociaal Domein hiervan onderdeel uitmaakt.

Belangrijkste wijziging van de BBV voorschriften is het niet meer toerekenen van overhead aan taakvelden. Het toerekenen van overhead aan investeringen en grondexploitatie mag nog wel.

Naast deze wijziging zijn er ook wijzigingen in de bepaling van de rentelasten en de verdeling daarvan over de begrotingsposten. Activa die wij tot 2017 annuïtair afschreven moeten wij bij afwijking van het gemiddelde rentepercentage herrekenen. Dit heeft invloed op de hoogte van de afschrijvingen. Al deze wijzigingen hebben impact op het resultaat. Ook het niet meer mogen toerekenen van kosten en rente aan de Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) heeft invloed op het resultaat. Met deze impact hadden wij in de begroting 2017 rekening gehouden.

Ook voor de tarieven van de gemeente hebben de BBV wijzigingen een grote impact. De tarieven moeten wij vanaf 2017 extracomptabel bepalen en opnemen en toelichten in de paragraaf lokale heffingen.

In de financiële tabellen hebben wij de verschillen toegelicht door middel van een V (voordelig) en een N (nadelig). De financiële tabellen in het programma waarin wij de jaarstukken maken vullen wij door een automatische koppeling met het financiële programma. Hierdoor kan het gebeuren dat er in de financiële tabellen in de jaarstukken afrondingsverschillen van € 1.000 staan.

Wij vertrouwen erop u met deze jaarstukken het door u gewenste inzicht te verschaffen.

Terneuzen, 12 juni 2018.

Burgemeester en wethouders van Terneuzen,

secretaris, J.G. (Jan) Princen      burgemeester, J.A.H.(Jan) Lonink