Wat willen we bereiken?

Wij willen een positieve veiligheidsbeleving bij inwoners van de gemeente Terneuzen. Tevens willen wij drugsproblematiek en discriminatie voorkomen en bestrijden. Daarnaast willen wij overlast in de openbare ruimte beperken.

Wat hebben we gedaan?

Samenwerking partners
Wij werken nauw samen met diverse partners bij de aanpak van vraagstukken op het terrein van sociale veiligheid. Dit betreft uiteenlopende onderwerpen zoals ondermijning, radicalisering, (huiselijk) geweld of grensoverschrijdend gedrag.

Naast politie en openbaar ministerie werken wij samen met diverse andere (convenant)partners waaronder het RIEC, het Veiligheidshuis, belastingdienst en woningbouwcorporaties.

Wet huisverbod bij huiselijk geweld
De Wet Tijdelijk huisverbod geeft de mogelijkheid een huisverbod op te leggen aan de persoon van wie de dreiging van huiselijk geweld uitgaat. Het gaat om een preventieve maatregel, die ook kan worden ingezet wanneer zich nog geen strafbare feiten voordeden, maar een vermoeden van dreiging bestaat. In 2017 zijn in onze gemeente tien huisverboden opgelegd.

Integrale veiligheid
De basis van onze aanpak op het gebied van integrale veiligheid is vastgelegd in het integraal veiligheidsplan 2014-2018 en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse uitvoeringsplannen.

Onze gemeente kent een aantal risicogroepen. Ook in 2017 is de organisatie ROAT gevraagd een bijdrage te leveren aan het beperken of voorkomen van aanwas van deze groepen.
Daarnaast is in 2017 extra aandacht uitgegaan naar een tweetal specifieke onderwerpen. Dat betreft de aanpak van de problematiek van mensen met verward gedrag. En in 2017 is gestart met een verkenning van de aanpak van de gevolgen van seksueel overschrijdend gedrag. Beide onderwerpen krijgen een vervolg in 2018.

Peiling veiligheidsbeleving
Eens per twee jaar wordt de beleving van veiligheid door middel van de veiligheidsmonitor in beeld gebracht. Eind 2017 is de veiligheidsmonitor in onze gemeente uitgezet. De resultaten van deze enquête gebruiken wij voor het integraal veiligheidsplan 2018-2022. Dit leggen wij in de zomer van 2018 aan de gemeenteraad voor.

Ondermijningsaanpak
In de zomer van 2015 is het ondermijningsbeeld Zeeland gepresenteerd aan de leden van het Districtscollege. In dit ondermijningsbeeld zijn diverse casussen en fenomenen benoemd. De afgelopen jaren zijn casussen uit het ondermijningsbeeld opgepakt, maar er zijn ook nieuwe casussen benoemd en besproken. In 2017 is ook een aantal zaken uit onze gemeente aan de orde geweest.

Beperking drugsproblematiek
Wij hebben een gedoogbeleid voor de verkoop van softdrugs. In de gemeente Terneuzen is een coffeeshop, een tweede vergunnen wij niet. Sinds 2012 is het ingezetenencriterium van kracht en kunnen buitenlandse drugstoeristen uit coffeeshops worden geweerd.

Het beleid tegen illegale drugspanden is vastgelegd in het Damoclesbeleid. Dat beleid is in december 2017 geactualiseerd. Er ligt nu een uniform Zeeuws beleid. Op basis van dit nieuwe beleid kan strenger worden opgetreden bij het aantreffen van soft- en harddrugs. Panden kunnen nu, onder bepaalde omstandigheden, zonder waarschuwing direct worden gesloten bij het aantreffen van drugs.

Wij nemen samen met de politie, gemeenten Sluis en Hulst en woningcorporaties deel in het Project Houdgreep, gericht tegen de illegale drugshandel. Signalen en klachten over drugsoverlast pakken wij proactief op. Overlastpanden worden al in een vroeg stadium besproken en aangeschreven of bezocht.

Op grond van een convenant hennepteelt voor de politieregio Zeeland en Midden/West-Brabant wisselen diverse partners zoals politie, gemeenten en woningcorporaties informatie uit voor onder meer aanschrijvingen en fraudebestrijding. De looptijd van dit convenant is in december 2017 verlengd tot eind 2018.

Handhaving leefomgeving
Het betreft handhaving openbaar gebied, bouwen, ruimtelijke ordening en milieu. Voor een nadere beschouwing verwijzen wij naar het thema Milieu en natuur bij het programma Ruimte, Wonen en Milieu.

In 2017 is in opdracht van de directie in het kader van de Visie 'Terneuzen op weg naar 2020' een onderzoek opgestart naar de plaats van de eenheid Handhaving Openbare Ruimte (BOA’s) in de gemeentelijke organisatie. Hiermee willen we een zo optimale positionering van de BOA’s bereiken om de beleidsdoelen van de gemeente te behalen. Handhaving is immers een beleidsinstrument om uitvoering te geven aan het beleid van de gemeente. Daarvoor willen we handhaving beter inbedden in de beleidscyclus. Daarnaast willen we bereiken dat de medewerkers binnen het taakveld servicegericht omgaan met burgers, bedrijven en gasten in de gemeente door te informeren, te adviseren en te coördineren wanneer dat kan en te handhaven wanneer dat nodig is. De oplevering van de eindrapportage vindt plaats in het 2e kwartaal 2018.