Wat willen we bereiken?

Wij willen goede samenwerking tussen de Zeeuwse gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, Veiligheidshuis, Rechtbank, Politie, Veilig Thuis en de gecertificeerde instellingen om zo te waarborgen dat kinderen in Terneuzen zo veilig mogelijk opgroeien en zo nodig beschermende zorg krijgen.

Wat hebben we gedaan?

Samenwerking Veiligheid en Zorg
Voor de integrale aanpak en samenwerking Veiligheid en Zorg zijn diverse initiatieven genomen. Partners in de samenwerking zijn onder andere Veilig Thuis, Veiligheidshuis, Raad voor de Kinderbescherming, Politie en Openbaar Ministerie. Deze partners en de gemeente maken samenhangende afspraken en evalueren deze. In overleg met de lokale toegang tot hulp en ondersteuning, aan-z, zijn meer specifieke samenwerkingsafspraken gemaakt met de veiligheidspartners. Onder andere over: overdracht van casussen, dreigende uithuiszetting. Met de Raad voor de Kinderbescherming zijn in januari 2017 aanvullende afspraken gemaakt in vervolg op de afspraken van 2014. Het zijn algemeen geldende stappen in het samenwerkingsproces in de fase vooraf, tijdens en na een raadonderzoek. Ouders/verzorgers en jeugdige mogen inmiddels zelf deelnemen aan het overleg met de Raad voor de Kinderbescherming aan de Jeugdbeschermingstafel.

De samenwerking tussen Veiligheid en Zorg is nog broos. Voortschrijdend inzicht op samenwerking en eisen die door inspecties zijn gesteld geven een geleidelijke verbetering van de samenwerking tussen de partners. Samenwerken vergt voortdurende inspanning. De ontwikkeling van de Multidisciplinaire Aanpak MDA++ zal hier een bijdrage aan leveren.
Binnen aan-z is een aandacht functionaris Veiligheid aangewezen en zijn alle medewerkers getraind in de meldcode en de samenwerking met Veilig Thuis.

Veiligheidshuis
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de regie op de samenwerking binnen veiligheidshuizen. Middelburg is centrumgemeenten. Wij dragen ca. € 0,60 per inwoner bij. In de kadernota 'Samenwerken aan Zorg en Veiligheid in Zeeland' komen veiligheid, zorg en bestuur samen rond complexe problematiek. Een werkgroep Samenwerking Veiligheid en Zorg stelde een uitvoeringsagenda op met voorstellen voor: strategische keuzes, prioriteiten, verbinden van informatie, onafhankelijke procesregie en (beter) verbinden van de beleidsterreinen Veiligheid, Zorg en Werk & Inkomen.

Veilig Thuis Zeeland
Veilig Thuis Zeeland is een samenvoeging van de meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling en is per 1 januari 2016 ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Zeeland.

In januari 2017 is een verfijning op de samenwerkingsafspraken gemaakt tussen Veilig Thuis en de Zeeuwse gemeenten. Aan-z is aangewezen als de samenwerkingspartner voor Veilig Thuis en zal tijdig een hulpverleningsplan opstellen en uitvoeren.

In februari 2017 heeft de tweede inspectie bij Veilig Thuis plaatsgevonden. 26 van 30 speerpunten waren in orde. Op de drie aandachtspunten, Casusregie, Monitoring, bestrijding ouderenmishandeling is actie ondernomen. Ouderenmishandeling zit in een oriënterende fase, er zijn twee aandacht functionarissen benoemd en er is een plan van aanpak. Het vierde aandachtspunt, de wachtlijst, was al in februari 2017 opgelost. Rondom casusregie en monitoring zijn maatregelen genomen die invloed zullen hebben op de bekostiging van Veilig Thuis.

Leertuin gegevensdeling
Één van de struikelblokken bij de samenwerking in de zorg- en hulpverlening is het delen van cliëntgegevens met andere samenwerkende partijen. De Leertuin Gegevensdeling is vanaf april 2017 aan de slag gegaan om een theoretisch kader voor gegevensdeling te ontwikkelen. Onlangs is de Handreiking Gegevensdeling vastgesteld. De Handreiking Gegevensdeling dient als handelingskader voor gegevensdeling in het algemeen en in multidisciplinaire overleggen waarin de gemeente deelneemt in het bijzonder. De opgestelde handreiking gegevensdeling bevat relevante afspraken voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensdelen (AVG) die op 25 mei 2018 ingevoerd wordt.

Project Jongerenhuisvesting
In augustus 2013 is gestart met een project jongerenhuisvesting in De Veste. De betreffende jongeren begeleiden wij naar werk en scholing. Vrijwilligers van aan-z begeleiden de jongeren bij het wonen, Clavis verzorgt de wooncomponent. Er konden 10 jongeren wonen in De Veste. In verband met het besluit om De Veste weer volledig te bestemmen voor ouderen zullen de jongeren worden overgeplaatst naar andere woningen in Terneuzen. Dit zal in de loop van 2018 gebeuren.

In 2012 waren wij al begonnen met het begeleid wonen voor jongeren onder de noemer 'Kamers met doorgroei'. Prokino begeleidt op het terrein van het schippersinternaat inmiddels negen jongeren. Een deel van hen is aangemeld door de gemeente. De gemeente begeleidt de jongeren op het onderdeel werk en scholing.