Wat willen we bereiken?

Wij willen een goed bereikbaar, toegankelijk en veilig wegennet, met zo min mogelijk overlast op het gebied van emissies en geluid. Tevens willen wij waarborging van de veiligheid van de weggebruikers en goed functioneren van de wegen. Daarnaast willen wij zo goed mogelijk laten functioneren van het openbaar leven bij duisternis in een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare situatie, met daarbij minimaal energieverbruik en tegen aanvaardbare kosten.

Wat hebben we gedaan?

In 2017 hebben wij gewerkt aan een verbetering van de verwijzingsborden richting Terneuzen o.a. bij het sluizencomplex.

Reconstructie N290/Laan van Othene
In overleg met betrokken wegbeheerders over de reconstructie N61/N290 blijven wij pleiten voor een parallelweg vanaf de kruising St. Anna tot Zaamslag. Dit volgens afspraken die zijn gemaakt met de wegbeheerder, in eerste instantie Rijkswaterstaat, nu Provincie Zeeland.

De planvorming is gestart en omvat tevens de aansluiting van de Laan van Othene door middel van een rotonde. Uitgangspunt is om het landbouwverkeer te scheiden van het overig gemotoriseerd verkeer. De reconstructie van de N290 is in drie fasen opgedeeld. Fase 1 is de rotonde en aansluiting van de Laan van Othene, inclusief een klein stuk parallelweg tot de Drieweg. Fase 2 is vooralsnog de reconstructie van de hoofdrijbaan en parallelweg vanaf de Kraag tot aan Zaamslag. Fase 3 is het gedeelte vanaf de Kraag over de Kreek richting Terneuzen. Onderdeel van deze fase is de realisatie van een nieuwe brug over de Kreek.
In 2016 hebben wij de voorbereidingen voor de doortrekking van de Laan van Othene opgestart. In overleg met de Provincie Zeeland zal de Laan van Othene aansluiten op de N290 door middel van een rotonde. Op deze manier krijgt de wijk Othene een tweede volwaardige ontsluiting. In 2017 is een start gemaakt met het bestemmingsplan, de grondaankopen, de opstelling van een verkeersmodel en het grondonderzoek. In de loop van 2018 gaat het conceptbestemmingsplan ter inzage.

Eind 2018 starten wij met de aanleg van de doortrekking van de Laan van Othene.

Tractaatweg/ N62
In 2016 heeft de Provincie Zeeland de laatste voorbereidingen voor de verdubbeling van de Tractaatweg/N62 afgerond. De provincie heeft een aparte BV opgericht. In goed overleg, zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn wij hierbij betrokken. Eind 2016 heeft de provincie de aanbestedingsprocedure doorlopen en heeft zij de gunning van het project afgerond. In 2017 is gestart met de uitvoeringsfase. Op meerdere plaatsen werkt de aannemer aan de weg. Doordat de N62 wordt voorzien van ongelijkvloerse kruisingen, is voor het aanbrengen van nieuwe viaducten voorbelasting van de grond noodzakelijk. De weg wordt in 2019 geopend.

Vrachtwagenparkeerplaats
Vanaf juli 2014 handhaaft België op een verbod op het doorbrengen van de weekendrust door vrachtwagenchauffeurs in een voertuig. Hierdoor ontstaat overlast in diverse grensregio’s, waaronder Zeeuws-Vlaanderen. Vrachtwagenchauffeurs zoeken over de grens in Zeeuws-Vlaanderen een locatie om in de vrachtauto de weekendrust door te brengen. Getroffen maatregelen door een wegbeheerder kunnen leiden tot verschuiving van het probleem in de regio, het zogenaamde ‘waterbedeffect’.

De Zeeuws-Vlaamse wegbeheerders en Transport en Logistiek Nederland (TLN) onderzoeken sinds januari 2015 een gezamenlijke aanpak van dit probleem. Oplossingen moeten gevonden worden in de sfeer van faciliteren, verbieden en handhaven.
In 2016 is nogmaals onderzoek gedaan naar dit probleem. Dit onderzoek kon geen oplossing bieden voor de betrokken wegbeheerders en is dan ook stopgezet. Eind 2017 heeft de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat aangekondigd te zullen gaan handhaven op het vrachtwagenparkeren. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is nog zoekende op welke manier men het handhaven handen en voeten wil geven. Dit krijgt in 2018 een vervolg.

Verbeteren verkeersveiligheid Overslag
Bewoners uit Overslag vroegen aandacht voor de verkeersveiligheid in dit dorp. Ook uit snelheidsmetingen bleek dat het gemotoriseerd verkeer voor onveilige situaties in het dorp zorgde. In 2015 zijn wij gestart met een werkavond. Samen met de bewoners is een probleemanalyse gemaakt en gezocht mogelijke oplossingen. Door middel van burgerparticipatie is er een oplossingsvariant uitgewerkt. In het voorjaar van 2017 hebben wij een poortconstructie, een versmalling en meerdere parkeerplaatsen gerealiseerd ter plaatse van de Dorpsstraat.

Pilot ‘Bedankt dat je langzamer rijdt’ te Magrette
In 2016 stond Magrette in het teken van de snelheidscampagne ’Bedankt dat je langzamer rijdt’. Samen met de gemeente Borsele, het ROVZ, Veilig Verkeer Nederland, het Waterschap en de politie is in deze pilot ‘Snelheid’ gewerkt aan een aanpak om de verkeersveiligheid in de 30 en 60 km straten en zones te vergroten. Nieuw hierbij is dat wij de bewoners proberen te activeren om een bijdrage te leveren aan het verhogen van de verkeersveiligheid in hun straat. Wij proberen zoveel mogelijk de bewoners van de straat te faciliteren bij het opzetten van acties om de snelheid in hun straat te verlagen. In 2017 hebben wij het project geëvalueerd. De campagne is succesvol gebleken en komt zeker in aanmerking voor een vervolg. Naar aanleiding van deze pilot hebben de eerdergenoemde deelnemers een handleiding opgesteld waarmee wegbeheerders en inwoners zelf acties kunnen opzetten om de verkeersveiligheid in hun straat te verhogen.

Wegenbeheer
Als wegbeheerder heeft de gemeente vanuit de Wegenwet de zorgplicht voor de wegverhardingen binnen de bebouwde kom. Dit houdt in: het waarborgen van de veiligheid van de weggebruikers en de zorg voor het goed functioneren van de wegen. De gemeente is wettelijk aansprakelijk voor schade aan derden die veroorzaakt is door gebreken aan de verharding. Dit vraagt een effectief en efficiënt wegbeheer.

In 2017 zijn opnieuw visuele weginspecties uitgevoerd. In november is het geactualiseerde Wegenbeheerplan door de gemeenteraad vastgesteld.

In Zeeland wordt het beheer en onderhoud aan een groot aantal wegen buiten de bebouwde kom uitgevoerd door het waterschap Scheldestromen. Om duidelijke afspraken te maken omtrent efficiënt wegbeheer, om de laagste maatschappelijke kosten na te streven en de kwaliteit te waarborgen, is na bestuurlijk overleg in werkgroepverband (Zeeuwse gemeenten en waterschap Scheldestromen) in 2017 gestart met het opstarten van een benchmark voor wegen. Dit project loopt momenteel.

Voor meer informatie over de uitvoering van het wegenbeheer verwijzen wij naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Bruggen/kunstwerken
Ook voor de gemeentelijke bruggen en kunstwerken heeft de gemeente de zorgplicht voor het waarborgen van de veiligheid en het goed functioneren hiervan. De gemeente is ook wettelijk aansprakelijk voor schade aan derden die veroorzaakt is door gebreken aan de gemeentelijke bruggen en kunstwerken.

In 2017 is opdracht verstrekt voor herstel van de brug tussen de Westkade en de Oostkade te Sas van Gent. Daarnaast is het brugdek van het voetgangersbruggetje tussen de Kastanjelaan en de Lindenlaan te Terneuzen vernieuwd.
Tevens zijn er nog een aantal kleinschalige werken uitgevoerd aan diverse bruggen.

Tolheffing Westerscheldetunnel
Wij zetten ons in voor het afschaffen van de tolheffing voor de Westerscheldetunnel. Wij hebben in 2017 de gevolgen van deze tolheffing laten onderzoeken. TU Delft en het Zeeuws Planbureau brachten het onderzoeksrapport ‘Tolweg of Tol weg’ uit. In het rapport staat een schets van de toekomst van de volgende twee scenario’s: handhaven of afschaffen van de tolheffing. Een van de conclusies is dat het afschaffen van de tol meer voordelen zal opleveren dan het handhaven ervan. Daarom blijven we ons inzetten voor het zo snel mogelijk afschaffen van de tolheffing. Om dit te bereiken gaan we in 2018 in overleg met Gedeputeerde Staten van Zeeland een lobby richting het Rijk organiseren. Wij zetten ons in voor een breed gedragen lobby met een coalitie van bedrijven, organisaties en overheden.

Openbare verlichting
Openbare verlichting moet bijdragen aan een sociaal veilige, verkeersveilige en een leefbare situatie. Daarnaast is het onderdeel van andere beleidsterreinen, zoals het milieu, energie en openbaar groen. Voor onze burgers/bezoekers is het van belang een goede kwaliteit van de openbare verlichting te realiseren met minimaal energieverbruik en tegen aanvaardbare kosten.

Om de doelstellingen uit het SER energieakkoord te behalen zijn we terughoudend in het uitbreiden van de openbare verlichting installatie. Waar mogelijk zal worden ingekrompen zolang de veiligheid niet in het gedrang komt.

Na bestuurlijk overleg is er in werkgroepverband (Zeeuwse gemeenten en waterschap) onderzoek gedaan naar het beheer en onderhoud van de attributen in de openbare ruimte in het buitengebied. Naar aanleiding hiervan is in het laatste kwartaal van 2016, voor de overname van de openbare verlichting gemeente - waterschap, de gemeente Terneuzen als pilot project aangewezen.
In 2017 is er op ambtelijk niveau met het waterschap gewerkt aan een concreet document om de overdracht (financieel) te regelen. Dit project loopt momenteel en wordt naar verwachting in samenwerking met de andere gemeenten concreet in 2018.

Voor meer informatie over het beheer van de openbare verlichting verwijzen wij naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.