Wat willen we bereiken?

Wij willen een goede kwaliteit van de jeugdhulp, zo min mogelijk wachtlijsten en minder bureaucratie. Tevens willen wij een transformatie in de jeugdhulpverlening. Daarnaast willen wij inzicht in de voortgang van de jeugdhulpverlening, de ervaringen van cliënten en stand van het budget voor jeugdhulp.

Wat hebben we gedaan?

Toegang jeugdhulp
Onze toegang tot jeugdhulp is belegd bij het jeugd en gezinsteam binnen aan-z. Daarnaast hebben de huisartsen en de rechterlijke macht hierin een rol. Soms hebben jongeren zwaardere vormen van jeugdhulp nodig. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld gesloten jeugdzorg of vormen van jeugdbescherming.

Inkoopcontracten
De huidige inkoopcontracten zijn afgesloten op 1 januari 2017 en hebben een looptijd van twee tot drie jaar met de mogelijkheid om de contracten twee maal met één jaar te verlengen. Naar verwachting zal er geen nieuwe aanbesteding komen voor jeugdhulp, tenzij de situatie dusdanig wijzigt dat nieuwe inkoop noodzakelijk is.

Transformatie
Op het gebied van de transformatie Jeugdhulp zijn er op het gebied van het verbeteren en doorontwikkelen van de jeugdzorg/jeugdhulp verschillende Zeeuwse initiatieven gestart in 2017:

  • Samen met de gemeente Hulst zijn wij op 1 januari 2017 gestart met het digitale berichtenverkeer. Het digitale berichtenverkeer zorgt ervoor dat klantgegevens tussen zorgaanbieder en gemeenten geautomatiseerd en beveiligd naar elkaar gestuurd kunnen worden. De overige Zeeuwse gemeenten zijn hier eind 2017 mee gestart.
  • Het project ‘Safer Caring’ voorziet in verbetering van pleegzorg. Dit is met name gericht op deskundigheidsbevordering van pleegouders en pleegzorgwerkers, met als doel de kans op een geslaagde pleegzorgplaatsing te vergroten. Juvent voert de systeembehandeling residentiële hulpverlening in. Met systeembehandeling wordt de problematiek in samenhang met de leefomgeving van een jeugdige (alle gezinsleden, familie en sociale contacten) in kaart gebracht en wordt er gekeken naar hoe deze invloed kunnen hebben op de problematiek. De residentiële hulpverlening is bedoeld voor kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Kinderen en jongeren die residentiële hulpverlening ontvangen verbleven op woon/leefgroepen en worden behandeld op specifieke problemen. Juvent wil specialistische zorg voor jeugdigen zoveel mogelijk integraal, flexibel en regionaal aan laten sluiten bij de zorgvraag van de cliënt. Met dit specifieke project ‘Systeembehandeling residentiële hulpverlening’ wil Juvent de ketenzorg voor cliënten optimaliseren waarbij een residentiële behandeling onderdeel is van een breder traject dat zoveel mogelijk in de eigen omgeving plaatsvindt. Door niet alleen te kijken naar kind-eigen problematiek maar systeemgericht te werken, worden meerdere leefgebieden tegelijk behandeld. Het betreft bijvoorbeeld relaties in het gezin, vrije tijd/werk, leeftijdgenoten, middelengebruik, schulden en onderwijs. Door flexibel op- en afschalen kan zorg op maat geboden worden. Hierdoor kunnen jeugdigen weer eerder of langer thuis wonen. (december 2019).
  • De start van de verbouwing van de klinieken Ithaka en Amares. Deze klinieken zijn onderdelen van Emergis.  De verbouwing van deze klinieken is gestart in 2017. In de klinieken wordt hulp geboden aan kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek. Deze hulp kan thuis gegeven worden, een aantal keren per week, maar ook, indien nodig, op de klinieken zelf (residentieel).
  • Verbeteren van de samenwerking tussen de gemeentelijke toegangen en de gecertificeerde instellingen. In 2017 zijn we begonnen aan een betere samenwerking met aan-z (onze gemeentelijke toegang) en de jeugdhulpaanbieders. Hiermee willen we de zorg voor kinderen en jongeren verder optimaliseren. Optimale hulp is bijvoorbeeld snel de passende zorg inzetten of als er wachtlijsten zijn afspraken maken over wat een goed alternatief is.
  • Het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. De gemeente werkt samen met het samenwerkingsverband passend onderwijs, het onderwijs en de voorschoolse voorzieningen, het RBL, de GGD en aan-z om ervoor te zorgen dat jeugdigen passende zorg krijgen. In 2018 zullen we meer aandacht besteden aan preventie en vroegsignalering (het tijdig signaleren van ontwikkelings- of gedragsproblemen).
  • Sluitende aanpak 18-/18+. Hiermee willen we voorkomen dat jongeren na hun 18de verjaardag tussen al en schip vallen en ervoor zorgen dat jongeren die jeugdhulp ontvangen ook na hun 18de de juiste hulp krijgen. Formeel geldt namelijk tot 18 jaar de Jeugdwet en vanaf 18 jaar de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Inkooporganisatie Jeugdzorg Zeeland
De dertien Zeeuwse gemeenten hebben er in 2014 voor gekozen om de jeugdhulp gezamenlijk in te kopen. Daarvoor is de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland opgericht. In september is een traject gestart om de administratieve processen en het proces rond de accountantscontrole 2017 en 2018 te verbeteren. Het verbeterplan is in december 2017 ter informatie aan de raad gezonden. Aangezien het verbetertraject in september 2017 is gestart betekent dit dat de administratieve processen in 2017 nog niet optimaal zijn. De problemen die er bij de opstelling van de jaarrekening 2016 waren zullen bij 2017 minder zijn, maar nog niet volledig opgelost. Dat komt onder andere door de invoering van het digitale berichtenverkeer en het stopzetten van de bekostigingssystematiek van de Diagnose Behandelcombinaties (DBC).

Klanttevredenheidsonderzoek
Wij voeren jaarlijks een (verplicht) onderzoek uit naar de ervaringen en tevredenheid van cliënten die hulp krijgen. Het ZB Planbureau voert dit onderzoek voor ons uit door het uitzetten van een vragenlijst. De respons is 10%. Dit is te weinig om echt conclusies te kunnen trekken. Wel zijn de resultaten uit het rapport besproken met het team jeugd en gezin van aan-z, zodat we de klanttevredenheid kunnen verbeteren.