Wat willen we bereiken?

Wij willen een open en transparante bestuursstijl waarbij goed naar de burger wordt geluisterd en de burger tijdig en goed wordt geïnformeerd. De burger is onze belangrijkste ‘klant’. Burgerparticipatie, regionale samenwerking/ promotie en deregulering en ont-bureaucratisering zijn belangrijke uitgangspunten.

Wat hebben we gedaan?

Burgerparticipatie
Burgerparticipatie in de gemeente Terneuzen houdt in dat de burger een aandeel heeft in het beleid van de overheid en de uitvoering ervan. Participatie vraagt om samenwerking en samenwerking vraagt om communicatie over en weer. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente uiteindelijk het besluit neemt en de eindverantwoordelijkheid draagt.

Burgerparticipatie zetten wij in om:

 • de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en uitvoering te vergroten;
 • draagvlak voor een plan of beslissing te creëren of te versterken;
 • de burger tot bondgenoot te maken;
 • het imago van de gemeente verder te verbeteren.

In mei 2017 is er een bijeenkomst met alle kern- en wijkraden georganiseerd. Dit met begeleiding van het bureau Partners en Pröpper. Op basis van de opbrengst van die bijeenkomst heeft het college van Burgemeester en Wethouders een besluit genomen over  het vervolgproces. In het najaar van 2017 is gestart met een heroriëntatie op de gemeentelijke visie en rol in burgerparticipatie. Naar verwachting zal burgerparticipatie in het nieuwe collegeprogramma (april 2018) een prominente plaats krijgen. Het totale ontwikkelingstraject rondom burgerparticipatie zal in een periode van circa een jaar vorm moeten krijgen (januari 2018 – november 2018).

Kern- en wijkraden
Wij bieden burgers mogelijkheden om invloed uit te oefenen op ons beheer en beleid. Vaak gaat het dan om woon- en/of leefomgeving in de eigen kern of wijk. Overigens zijn de burgers in eerste instantie zelf verantwoordelijk hiervoor.

In bijna alle wijken en kernen is er een kern-/wijkraad (bewonersvertegenwoordiging) en een wijkbestuurder. Daarnaast zijn er twee gemeentelijke wijkcoördinatoren. In overleg bepalen wij de gezamenlijke doelen. Elke kern- en wijkraad ontving in 2017 een subsidie. Dit is een vast bedrag van € 500 plus € 0,15 per inwoner. Daarnaast was een budget van € 10.000 beschikbaar voor huisvesting, vergaderingen, deskundigheidsbevordering en eenmalige wijkgebonden activiteiten. Wij onderhouden de contacten met de wijk- en kernraden en bieden maatwerk waar nodig. Ook in 2017 hadden wij ons dagelijkse werk voor de kern- en wijkraden. Verder hadden wij bijzondere aandacht voor verkeer, honden, speelvoorzieningen, veiligheid en overlastlocaties jeugd. Wij spraken met de GGD/Emergis over o.a. verwarde en overlast gevende personen. Ook overlegden wij met ondernemers. Wij namen deel aan het KLUS-project (krottenlijst uitvoeringsstrategie).

Gereedschapskoffer en calamiteitenbudget
In de gereedschapskoffer zitten gereedschappen die de kern- en wijkraden kunnen gebruiken om de bekendheid van en de betrokkenheid bij de kern en wijk te vergroten. In 2017 werden die in het bijzonder gebruikt voor activiteiten die de leefbaarheid in de wijk of kern vergroten; zoals nieuwe inwonersavonden, opschoondagen en de burendag. Wij hielpen bij het maken en verspreiden van brieven en flyers.

Samenwerking en belangenbehartiging
De gemeente Terneuzen is een krachtige organisatie die regionale en bovenregionale samenwerking nastreeft. Wij zien het belang van onderlinge (grensoverschrijdende) samenwerking. Met het oog op onze financiële positie geldt dit vooral als deze samenwerking belangrijk kwalitatief en/of financieel voordeel oplevert.

Het gaat om de volgende samenwerkingsverbanden:

 • Het overleg tussen colleges B&W van Hulst, Sluis en Terneuzen heeft als doel de intensivering van de gemeentelijke samenwerking in Zeeuws–Vlaanderen. De stuurgroep is in 2017 niet bijeen geweest. De stuurgroep heeft in 2014 de projectgroep regionale samenwerking (onder leiding van de drie directies) een aantal bestuurlijke initiatieven aangereikt voor concrete uitwerking. Ook de projectgroep is in 2017 niet bijeen geweest. In 2017 hebben de Zeeuws-Vlaamse gemeenten wel op verschillende thema’s afstemming gezocht, zoals het voortgezet onderwijs en Dethon.
 • De colleges van de Kanaalzonegemeenten Gent, Evergem, Zelzate en Terneuzen vergaderen minimaal tweemaal per jaar met elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten is informatie uitgewisseld over grensoverschrijdende problematiek. Onder andere is aan de orde gekomen de verdubbeling Tractaatweg in combinatie met de aanpassing van de R4, Spoorverbinding Gent-Terneuzen, De Nieuwe Sluis in Terneuzen, verzorgingsplaatsen voor vrachtauto’s, de economische en arbeidsmarktontwikkeling in de Kanaalzone, cultuur (de ballerina van de zeeman) en de mogelijkheden van het gezamenlijk opstarten van Europese subsidietrajecten (bijv. Skillsnavigator en Interreg project Regiovisie Gent).
 • BGTS (Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking), samenwerking tussen Gent, Zelzate, Evergem en Terneuzen. Dit is de voorzetting van het GOL, Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam Gent – Terneuzen dat tot 2015 actief was. De doelstelling is zeer ruim, maar vooral een formeel vehikel om verdergaande grensoverschrijdende samenwerking te bewerkstelligen op tal van terreinen. In het afgelopen jaar vonden twee bestuurlijke overleggen plaats. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.
 • De stuurgroep IJzendijke bestaat uit de Zeeuwse overheden en zorgt voor de opzet en uitvoering van de strategische agenda van Zeeland. Tevens heeft het de lobbyfunctie richting Den Haag en Brussel voor de voor Zeeland van belang zijnde onderwerpen. Door de contacten met de specialisten in de Eerste en Tweede Kamer en met het Europees Parlement trachten we op tijd invloed uit te oefenen op besluitvorming en wetgeving. De strategische agenda voor Zeeland bestaat sinds tal van onderwerpen o.a.: economische structuurversterking, demografische ontwikkelingen, energietransitie, mobiliteit, infrastructuur, campus Zeeland, arbeidsmarkt, grensoverschrijdende samenwerking, sociaal domein, behoud en uitbreiding rijksdiensten, defensie, Zeeland en Europa. De lobby is in lijn gebracht met de aanbevelingen van de commissie Balkenende. In het verlengde van de Stuurgroep is er ook een Strategisch Beraad van Gedeputeerde Staten met de Stuurgroep IJzendijke.
 • Tafel van 15. Aan de Tafel van 15 nemen bestuurlijke vertegenwoordigers van de dertien Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland deel. De burgemeester en wethouder Deij vertegenwoordigen onze gemeente in de Tafel. Ambtelijk zijn we vertegenwoordigd in de voorbereidingsgroep en bij bijeenkomsten van de Tafel. De Commissaris van de Koning in Zeeland zit de bijeenkomsten van de Tafel voor. Naast het uitwisselen van informatie over Zeeuwse actualiteiten is het de bedoeling vanuit dit overleg de strategische agenda van Zeeland te vullen. Sinds 2016 is de structuurversterking Zeeland, het actieplan van de commissie Balkenende, een vast agendapunt. Onze gemeente is trekker van het onderdeel Smart Deltaresources en uiteraard betrokken bij de havensamenwerking. In de loop van 2016 heeft de Tafel de door de Z4 binnengehaalde ‘Proeftuin Maak Verschil’ omarmd. In diverse bijeenkomsten is hierover inhoudelijk gediscussieerd. De proeftuin bevindt zich momenteel in de afrondende fase en het gedachtengoed zal opgaan in de Tafel, medio 2017 heeft provincie een verdieping van de proeftuin georganiseerd in de vorm van de commissie Externe Spiegeling Zeeland. Maart 2018 levert de commissie zijn rapportage op. Tijdens een bijeenkomst van de Tafel in november 2017 is besproken om de overlegvormen van de Zeeuwse overheden te stroomlijnen. In de loop van 2018 moet dit leiden tot een nieuwe (compactere) overlegstructuur. In eerste instantie zullen daarin minimaal in opgaan de Tafel van 15, Stuurgroep Maak Verschil, Stuurgroep IJzendijke en het Strategisch beraad.
 • Z4. De Z4 is een samenwerking tussen de vier grootste steden van Zeeland. Stedelijke aantrekkelijkheid is één van de voorwaarden voor een goed vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven. De Z4 steden willen zich positioneren als één stedelijke zone. De steden van Zeeland kennen een mooie concentratie van voorzieningen, werkgelegenheid en onderwijs voor de eigen inwoners, maar ook voor de omliggende regio’s. Uit tal van publicaties is af te leiden dat stedelijkheid een steeds belangrijkere rol speelt in de (economische) ontwikkeling van een regio. Als Z4 willen we gezamenlijk met de provincie optrekken in het verbeteren van het vestigingsklimaat. In 2017 heeft dit gestalte gekregen in bijv. het bidbook cultuur en het overleg binnensteden (retail). Voor het werken aan de algemene hoofddoelstellingen heeft de Z4 in 2017 een werkagenda vastgesteld met daarin 4 hoofdlijnen: aantrekkelijke binnensteden, cultuur, onderwijs en grensoverschrijdende samenwerking. Na een verkenning van deze thema’s zal onderwijs en grensoverschrijdende samenwerking een andere inhoud krijgen, dan wel geschrapt worden. Voorgesteld is om de onderwerpen arbeidsmarkt en promotie/marketing te verkennen. Daarnaast zullen we als Z4 een inbreng over stedelijkheid in Zeeland leveren voor de Zeeuwse omgevingsvisie. Ook is de Z4 agenda lid en actief in diverse werkgroepen van het G40-stedennetwerk, een netwerk van 40 (middel)grote steden.

Daadkracht op het gebied van regiopromotie, arbeidsmarktbevordering en bevolkingsimmigratie
De drie Zeeuws Vlaamse gemeenten, de woningcorporaties, diverse instanties en het bedrijfsleven werken sinds 2008 samen op het gebied van regiopromotie voor de regio Zeeuws-Vlaanderen. Dit is gestart onder de naam Uwnieuwetoekomst en opereert tegenwoordig onder de naam Onbegrensdzeeuwsvlaanderen. Er is een heroriëntatie op de structuur en doelstellingen uitgevoerd. Door alle deelnemende partijen is besloten te continueren op basis van een meerjarige strategische agenda. Deze agenda is gericht op het wegnemen van grensbelemmeringen voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en woningmarkt. Een belangrijk doel is ook de benutting van de studie en stage-mogelijkheden in Vlaanderen en Zeeland voor Zeeuws-Vlaamse jeugd ten behoeve van binding met de streek.

De website www.onbegrensdzeeuwsvlaanderen.nl is gekoppeld aan de website www.zeeuwsenvlaanderen.be. De samenwerking met het studentennetwerk Rootzz is geïntensiveerd en versterkt richting de leerlingen van de middelbare scholen. In 2017 is de HAVO-piste geëvalueerd. Helaas heeft dat geleid tot de stopzetting ervan. De instroom en doorstroom van de studenten op de Hogescholen van de Associatie Universiteit Gent woog niet op tegen de in te zetten middelen en kosten die ervoor gemaakt moesten worden bij alle partijen.
Met de 4 middelbare scholen uit Zeeuws-Vlaanderen wordt al jaren projectmatig gewerkt aan het onderwerp leefbaarheid. Dat leidt tot debatbijeenkomsten met de jeugd. Daarbij wordt aandacht besteed aan de regio en de demografische en economische ontwikkelingen en strategische netwerken. De ecopolicy game wordt daarbij ingezet, maar ook bedrijfscontacten en bezoeken, aandacht voor de arbeidsmarkt en gastlessen die door Rootzz worden verzorgd. Dit resulteert in jaarlijkse debatbijeenkomsten per gemeente met adviezen van de scholieren aan bestuurders en betrokken bedrijven en instanties. Met Rootzz en de jonge professionals uit Zeeuws-Vlaanderen wordt met vlogs gewerkt aan een impressie van de totale Zeeuws-Vlaamse arbeidsmarkt. In 2018 komt deze beschikbaar via websites en andere media en kan gebruikt worden voor loopbaanontwikkelingstrajecten van de leerlingen, de decanen en andere gebruikers.

Er is een nauwe samenwerking met het grensinfopunt, het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen en de stichting Zeeuws en Vlaanderen. De campagne van de woningmarktpartners, verenigd in de stichting Zeeuws en Vlaanderen, gericht op Vlaanderen leidde ook in 2017 weer tot een extra toename van vestigingen uit Vlaanderen. Het betrof 801 vestigingen waarvan 317 in Terneuzen.

Communicatie
Wij willen proactief en transparant communiceren. In het coalitieakkoord ‘Samen Verder’ is dit uitgangspunt opgenomen om extra aandacht te hebben voor de wijze waarop wij de raad, burgers en bedrijfsleven informeren en betrokkenheid stimuleren.

Nieuwe communicatievisie
In het verlengde van het coalitieakkoord maakten wij een nieuwe communicatievisie met als titel ‘Een duidelijke koers’. Een leidraad om de gemeentelijke communicatie, in alle uitingsvormen, zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dit op een manier die past bij deze tijd en bij de wensen en behoeften van onze inwoners, bedrijven en instellingen. Want, de maatschappij verandert. Inwoners zijn mondiger, meer betrokken en komen op voor hun belangen. Daar komt bij dat de lijnen tussen inwoners en gemeente korter zijn door sociale netwerken. We leggen daarnaast als gemeente steeds meer vertrouwen en initiatief bij inwoners en kiezen een meer ondersteunende rol. Daarnaast volgen de ontwikkelingen op het gebied van communicatie elkaar in razend tempo op. Het nieuws verspreidt zich steeds sneller en via meer kanalen. De dienstverlening verloopt vaker online en we communiceren steeds meer en grotendeels digitaal via smartphone, tablet en computer.

Socialmedia en print
Social media namen afgelopen jaar dan ook een steeds prominentere plaats in binnen de communicatiekanalen van de gemeente. Wij verkenden bovendien nieuwe mogelijkheden om goed en interactief met inwoners te communiceren. Ook ondersteunden wij de mogelijkheden voor burgerparticipatie en co-creatie. De communicatie via print, onder meer via de informatiepagina in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, werd voortgezet. Het huis-aan-huismagazine Terneuzen Informatie (twee uitgaven per jaar) kwam in 2017 echter voor het laatst uit. Wij besloten te stoppen met dit magazine en meer in te zetten op nieuwe media om effectiever, efficiënter en actueler te zijn.
Door de actievere en bredere inzet van onze Facebookpagina is het aantal likes en daarmee het bereik verder uitgebreid (van 7.365 naar 8.653 volgers). We gebruiken betaalde advertentiemogelijkheden van Facebook om belangrijke berichten te communiceren naar zoveel mogelijk inwoners die op Facebook actief zijn. Op Twitter nam ons bereik ook toe (van 6.585 naar 6.943). In 2017 zijn we ook met een structurele inzet van Instagram gestart, omdat hiermee andere doelgroepen bereikt kunnen worden.

Heldere taal
We hebben ons weer ingezet om het gebruik van heldere taal in de communicatie van de gemeente te bevorderen. Binnen de organisatie heeft een groep medewerkers de rol van taalcoach.  In 2017 is  onder meer gewerkt aan duidelijkere brieven.

Meepraten met de gemeenteraad
De gemeenteraad bepaalt welke koers de gemeente vaart. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners en komt regelmatig bijeen voor vergaderingen. Tijdens openbare commissievergaderingen kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht.

In 2017 spraken mensen 26 keer in. Vijf keer in de commissie voor Samenleving. Waarvan één keer over een onderwerp dat niet op de agenda stond. Negen keer in de commissie voor Omgeving. En in de commissie voor Bestuur en Middelen twaalf keer.

Jaarverslag Commissie voor de bezwaarschriften
De commissie voor de bezwaarschriften adviseert de burgemeester, het college of de gemeenteraad over de ingediende bezwaarschriften. De samenstelling, werkwijze e.d. van de commissie is opgenomen in de ‘Verordening commissie voor de bezwaarschriften Terneuzen 2012’. De commissie adviseert in principe over alle bezwaarschriften, behalve over bezwaarschriften die betrekking hebben op:

 • belastingen en Wet waardering onroerende zaken (WOZ);
 • rechtspositionele aangelegenheden;
 • wetgeving waaraan een advies als bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) ten grondslag ligt.

Op 1 januari 2017 waren er nog 28 bezwaarschriften in behandeling uit 2016. Daarnaast heeft de commissie in 2017 113 nieuwe bezwaarschriften ontvangen.
De commissie heeft in 2017 20 maal vergaderd. Daarbij zijn 128 adviezen uitgebracht.

De adviezen zijn als volgt onder te verdelen:

Advies

Aantal

Ongegrond 

93

Gegrond 

7

Niet-ontvankelijk 

23

Deels niet-ontvankelijk/ deels ongegrond

1

Deels gegrond / deels ongegrond

4

Ingetrokken

4

Aangehouden

2

Totaal

134

De ingediende bezwaarschriften hadden merendeels betrekking op besluiten van het college. Een bezwaarschrift was gericht tegen een besluit van de burgemeester.

De bezwaarschriften handelden over de volgende onderwerpen:

Onderwerp bezwaar

Aantal

Participatiewet (PW) inzake algemene bijstand, incl. maatregelen

24

PW inzake bijzondere bijstand

14

PW inzake herziening/intrekking/terug-  vordering/verhaal

12

Wet maatschappelijke ondersteuning

40

Gehandicaptenparkeerplaats

1

Wet Openbaarheid van Bestuur

2

Wet bescherming persoonsgegevens

3

Schuldhulpverlening

3

Omgevingsrecht (vergunningen)

18

Handhaving

3

Subsidies

5

IOAW /Bbz

5

Drank – en Horecawet

1

Leerlingenvervoer                                                                       

1

Wet voorkeursrecht gemeenten

1

APV

1

Totaal

134