Wat willen we bereiken?

Wij willen een optimale scheiding en recycling van afvalstoffen en vermindering van de hoeveelheid restafval.

Wat hebben we gedaan?

Inzameling huishoudelijk en bedrijfsafval
Om de continuïteit  in de bedrijfsvoering van de inzameling van het huishoudelijk- en bedrijfsafval te waarborgen heeft de Raad het Plan aankoop bedrijfsmiddelen vastgesteld. Op basis hiervan zijn diverse vervangingsinvesteringen conform het investeringsprogramma  2017-2020 gerealiseerd.

In het voorjaar 2017 is de in 2016 gestarte GFT-campagne op provinciaal-breed niveau opgepakt met een stand in Bio Base Europe Training Center Terneuzen.

In 2017 is het Grondstoffenbeleidsplan 2017 vastgesteld door de raad. De gemeente streeft ernaar om te komen tot 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020. In 2030 willen we uitkomen op maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar en in 2050 zijn we volledig afvalloos. Om dit te bereiken zijn we met 2 pilotprojecten begonnen in 2017. In de kern Biervliet zijn we begonnen met de pilot 'Omgekeerd inzamelen'. In de wijk Othene-Noord zijn we begonnen met de pilot 'Extra-container kunststof'. Deze pilots lopen nog door in 2018.
Bij verschillende nieuwbouw woonprojecten is geopteerd voor het plaatsen van ondergrondse containers. Dit draagt bij aan de optimalisering van de inzamelingsroutes omdat er minder frequent hoeft worden opgehaald.

OLAZ
Wij participeren samen met de andere Zeeuwse gemeenten in de Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ).  
Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.