Gemeente Terneuzen - Jaarstukken 2017

De jaarstukken 2017 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag geven wij een brede terugblik op wat er in het afgelopen jaar is gerealiseerd. Dit aan de hand van de volgende drie vragen:

  • Wat hebben we bereikt?
  • Wat hebben we daarvoor gedaan?
  • En wat heeft het gekost?

Net als de begroting is het jaarverslag opgebouwd uit programma’s per beleidsterrein. Zo kunnen de gemeenteraad en inwoners controleren of in de begroting aangekondigde plannen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Waar kwam ons geld vandaan?

Totale inkomsten

€ 157.410

100 %

Totale woonlasten

Waar ging ons geld naar toe?

Totale inkomsten

€ 157.410

100 %

Wat is de schuld per inwoner?

bedragen x € 1.000

Wat is onze vermogenspositie?

bedragen x € 1.000

Kijkje in onze portemonnee

Inkomsten

€ 157.410

Uitgaven

€ 157.410

€ 3.611

€ 4.953

Bestuur en ondersteuning

Tot dit programma behoren facilitering van de bestuursorganen, burgerzaken en taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek taakveld is toe te rekenen.

Ga naar programma

bedragen x € 1000

Begroot € 4.939
Rekening € 4.953
Afwijking € -14

€ 43

€ 4.879

Veiligheid

Tot dit programma behoren brandweer, beperking en bestrijding van rampen en zware ongevallen en openbare orde en veiligheid.

Ga naar programma

bedragen x € 1000

Begroot € 4.874
Rekening € 4.879
Afwijking € -5

€ 483

€ 11.481

Verkeer, vervoer en waterstaat

Tot dit programma behoren taken op het gebied van verkeer en bijbehorende infrastructuur, parkeervoorzieningen, havens voor recreatieve scheepvaart, (beroeps)scheepvaart en bijbehorende infrastructuur en openbaar vervoer met bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen.

Ga naar programma

bedragen x € 1000

Begroot € 11.900
Rekening € 11.481
Afwijking € 419

€ 3.541

€ 2.651

Economie

Tot dit programma behoren algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid, activiteiten gericht op fysieke condities scheppen voor alle vormen van bedrijvigheid, op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening vanuit de gemeente en de activiteiten gericht op het op de kaart zetten van de gemeente.

Ga naar programma

bedragen x € 1000

Begroot € 3.004
Rekening € 2.651
Afwijking € 353

€ 2.262

€ 6.715

Onderwijs

Tot dit programma behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs, lokaal onderwijsbeleid en leerlingenvoorzieningen.

Ga naar programma

bedragen x € 1000

Begroot € 7.066
Rekening € 6.715
Afwijking € 351

€ 2.375

€ 16.562

Sport, cultuur en recreatie

Tot dit programma behoren niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport, accommodaties voor sportbeoefening, activiteiten  ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel, activiteiten gericht op kunst en cultuur, cultureel erfgoed, zorg  voor fysieke en elektronische cultuurdragers en openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Ga naar programma

bedragen x € 1000

Begroot € 17.118
Rekening € 16.562
Afwijking € 556

€ 17.125

€ 63.167

Sociaal domein

Tot dit programma behoren algemene voorzieningen gericht op participatie, loketvoorzieningen gericht op identificatie eigen kracht en doorleiding naar juiste individuele ondersteuning, inkomens- en bijstandsvoorzieningen, voorzieningen ter bevordering maatschappelijke participatie, arbeidsgerichte participatie en re-integratie, maatwerkvoorzieningen en maatwerkdienstverlening voor mensen met een beperking om zelfstandig te kunnen functioneren/wonen, jeugdhulp en voorzieningen voor opvang- en beschermd wonen.

Ga naar programma

bedragen x € 1000

Begroot € 64.929
Rekening € 63.167
Afwijking € 1.762

€ 14.408

€ 15.014

Volksgezondheid en milieu

Tot dit programma behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen, gemeentelijke taken afvalwater en waterhuishouding, inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval, bescherming van het milieu en lijkbezorging.

Ga naar programma

bedragen x € 1000

Begroot € 15.368
Rekening € 15.014
Afwijking € 355

€ 4.865

€ 4.147

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Tot dit programma behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening, op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie en gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorzieningen.

Ga naar programma

bedragen x € 1000

Begroot € 4.708
Rekening € 4.147
Afwijking € 561

€ 103.045

Algemene dekkingsmiddelen

€ 6.934

€ 2.075

Overhead

€ 15.268

€ 3.579

Mutaties reserves

€ 5.638