Wat willen we bereiken?

Wij willen voldoende en goede onderwijshuisvestingsvoorzieningen.

Wat hebben we gedaan?

Vaststellen programma en overzicht huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2018
Wij stelden het programma (toegekende voorzieningen) en het overzicht van huisvestingsvoorzieningen onderwijs (niet toegekende voorzieningen) voor het komende jaar vast.

Uitvoeren huisvestingsprogramma 2017 en nog te realiseren uit programma’s van
voorgaande jaren
De toegekende voorzieningen zijn uitgevoerd.

Onderhoud schoolgebouwen
De gemeente Terneuzen is eigenaar van acht brede scholen, waarvan er zes in gebruik gegeven zijn aan Onderwijsgroep Perspecto en twee aan de Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs in Terneuzen (Probaz). Twee brede schoolgebouwen huurt de gemeente van een woningbouwcoöperatie. In deze scholen zijn de onderwijsruimtes in gebruik gegeven aan Onderwijsgroep Perspecto.

Met ingang van 1 januari 2015 zijn door het Rijk de middelen voor het buitenonderhoud (en aanpassingen) overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen. Gezien de eigendoms- en huursituatie van brede scholen vroeg deze wijziging van de geldstromen om een heroverweging van de gemaakte afspraken.
Zowel de gemeente als de beide schoolbesturen spraken de voorkeur uit om de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het buitenonderhoud bij de juridisch eigenaar (de gemeente) neer te leggen. Met de schoolbesturen is vervolgens overeengekomen dat de middelen voor de brede scholen bij de gemeente komen. Tevens maakten wij afspraken over de verantwoordelijkheid voor de verschillende onderdelen van het binnenonderhoud.

Demografische ontwikkeling en onderwijshuisvesting
Ook dit jaar brachten wij de gevolgen van krimp en dalende leerlingaantallen voor de onderwijshuisvesting in beeld. Dit door het opstellen van een Voorzieningenplan voor primair onderwijs. Eén van de acties uit dit plan was om een gezamenlijk onderzoek te laten uitvoeren naar de onderwijshuisvesting in het basis onderwijs in de gemeente Terneuzen. Dit onderzoek heeft nu plaatsgevonden. Het onderzoek is vervat in het 'Adviesrapport Strategisch Huisvestingsplan'. De resultaten van het onderzoek zijn in maart 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. Het advies is om in de kernen/wijken rivierenbuurt Terneuzen, Hoek en Westdorpe te investeren in (bijna-energieneutrale) onderwijshuisvesting. De voorkeurscenario's, inclusief kostenraming moeten nog verder worden uitgewerkt. Ook is het advies om een onderzoek te doen naar de leerlingenstromen in de kern Terneuzen. Ook voor de scholen voor voortgezet onderwijs verwachten wij een verzoek met betrekking tot nieuwbouw, maar daarvoor hebben wij eerst duidelijkheid nodig over het transitieplan in het kader van de toekomstige Zeeuws-Vlaamse samenwerking.