Grootboeknummer-Taakveld-Programma

Lasten 2017

Baten 2017

Saldo 2017

Programma

Bestuur en ondersteuning

54401000  Raadsgriffier

1

1

60010100  Raad en raadscommissies

627

627

60010200  College

618

618

60012100  Gewezen leden college burgemeester en wethouders

211

-458

-247

60021300  Juridische aangelegenheden

238

238

60050100  Bestuurlijke samenwerking

22

22

60060100  Ondersteuning gemeenteraad

121

121

60060200  Rekenkamercommissie

38

-9

29

60060300  P&C -documenten Raad

80

80

61402900  Wijkbeheer

283

-54

229

Totaal taakveld

0.1 Bestuur

2.239

-521

1.718

60030100  Burgerzaken algemeen

899

-144

755

60030300  Verkiezingen en referenda

91

91

60031100  Team GEO

210

-32

178

60040300  Baten en lasten ivm leges burgerzaken

461

-1.122

-661

Totaal taakveld

0.2 Burgerzaken

1.661

-1.297

364

50030200  Huisvesting Axel

167

-168

-1

50030300  Huisvesting Sas van Gent

15

15

63102100  Gebouwen

567

-645

-78

63102200  Gronden

303

-979

-676

Totaal taakveld

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.052

-1.792

-740

Programma

Veiligheid

61200100  Gemeentelijke brandweerzorg

190

190

61200600  Veiligheidsregio

3.731

3.731

61200700  Crisisbeheersing en rampenbestrijding

196

196

Totaal taakveld

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4.118

4.118

61400100  Beleid Openbare Orde en Veiligheid

67

67

61401100  Beschikkingen Openbare Orde en Veiligheid

96

-18

77

61401200  Handhaving Openbare Orde en Veiligheid

232

-24

208

61401400  Overige beschermende maatregelen/Politie

58

58

61403000  Toezicht en Handhaving Leefomgeving

309

309

Totaal taakveld

1.2 Openbare orde en veiligheid

762

-43

719

Programma

Verkeer, vervoer en waterstaat

62100050  Wegenbeheersplan

4.830

4.830

62100100  Wegenonderhoud

848

-6

842

62100200  Gladheidbestrijding en sneeuwruimen

385

-2

384

62100300  Onkruidbestrijding verhardingen

434

434

62100500  Kabels en leidingen

95

-119

-24

62100600  Werken voor derden wegen

1

-6

-6

62100750  Abri's

46

-33

12

62100800  Beleidsplan Openbare Verlichting

785

-127

659

62101100  Straatreiniging

821

-54

767

62102100  Verkeer- en vervoerbeleid

136

136

62102200  Verkeersmaatregelen Stadsservice

84

-9

75

62102300  Verkeersmaatregelen Techniek

263

-20

243

Totaal taakveld

2.1 Verkeer en vervoer

8.728

-376

8.352

62140000  Straatparkeren

133

133

62140100  Parkeergarages en fietsenstallingen

519

-3

516

62140500  Parkeervergunningen/-ontheffingen

142

142

62140800  Parkeertoezicht inclusief naheffingen

71

71

62140900  Werken voor derden parkeren

12

-55

-43

Totaal taakveld

2.2 Parkeren

877

-59

818

62200100  Havenbeleid

101

-48

53

Totaal taakveld

2.3 Recreatieve havens

101

-48

53

68100503  Nieuwe zeesluis Terneuzen

1.775

1.775

Totaal taakveld

2.4 Economische havens en waterwegen

1.775

1.775

62500100  Openbaar vervoer

Totaal taakveld

2.5 Openbaar vervoer

Programma

Economie

63100200  Economisch beleid

610

-9

601

63100300  Economische projecten

97

97

Totaal taakveld

3.1 Economische ontwikkeling

706

-9

698

63103000  Bedrijventerreinen

1.501

-2.984

-1.484

Totaal taakveld

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.501

-2.984

-1.484

63100500  Bedrijven Investeringszone binnenstad Terneuzen

71

-57

14

63101100  Weekmarkten

75

-12

63

63110100  Opbrengst marktgelden

-35

-35

Totaal taakveld

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

146

-104

42

63100400  Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen

136

-56

80

65600100  Toerisme en plattelandsontwikkeling

162

162

69350200  Forensenbelasting

-289

-289

69360200  Toeristenbelasting

-99

-99

Totaal taakveld

3.4 Economische promotie

298

-444

-146

Programma

Onderwijs

64200100  Basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting

Totaal taakveld

4.1 Openbaar basisonderwijs

56003011  Brede School Kameleon Terneuzen

56003012  Brede School Othene Terneuzen

9

9

56003013  Brede School De Twijn Terneuzen

56003014  Brede School 't Geuzennest Biervliet

7

7

56003015  Brede School De Stelle Terneuzen

8

8

56003017  Brede School het Mozaïek Sluiskil

56003018  Brede School Laureyn (vm de Stelle) Philippine

56003019  Brede School de Vlaswiek Koewacht

64210200  Basisonderwijs onderwijshuisvesting

2.370

-383

1.987

64310100  Speciaal (voortgezet) onderwijshuisvesting

449

-2

447

64410200  Voortgezet onderwijs onderwijshuisvesting

455

455

Totaal taakveld

4.2 Onderwijshuisvesting

3.298

-385

2.913

56004020  Natuur & Zo, incl. auto 74

296

-296

64800600  Lokaal onderwijs

2.227

-693

1.534

64800605  RMC-functie

489

-483

6

64800610  Kwalificatiemiddelen en Leerplicht

381

-381

64800620  Leerlingenvervoer

25

-25

64820100  Volwasseneneducatie

Totaal taakveld

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

3.417

-1.877

1.540

Programma

Sport, cultuur en recreatie

65300100  Sportstimulering

145

145

65300101  Breedtesport

110

110

Totaal taakveld

5.1 Sportbeleid en activering

255

255

65301100  Overige sportaccommodaties

99

99

65302101  Sporthal 't Sportuus, Axel

145

-8

137

65302105  Sportcentrum Vliegende Vaart

2.616

-545

2.070

65303100  Exploitatie gymnastieklokalen

806

-152

654

65304102  Zwembad Axel

224

-31

192

65304103  Zwembad Koewacht

200

-37

163

65304104  Zwembad Sas van Gent

283

-38

244

65304105  Zwembad Zaamslag

126

-6

120

65310100  Groene sportaccommodaties

760

-6

754

Totaal taakveld

5.2 Sportaccommodaties

5.257

-823

4.434

54300900  Huisvesting Toonbeeld

267

-187

80

65110300  Cultuurmenu's primair onderwijs

29

29

65110600  Beeldende-, muzikale vorming en kunstuitleen

1.211

-10

1.202

65400100  Kunstbevordering

128

-3

125

65400200  Kunstaanschaf en -exposities

5

4

65400300  Podiumprogrammering

1.251

-540

711

65400400  Culturele evenementen

128

-56

72

Totaal taakveld

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.019

-795

2.223

65410110  Industrieel Museum Zeeland

392

-105

287

65410120  Museum het Warenhuis

1.008

-450

558

65410130  Overige musea en museumbeleid

53

53

Totaal taakveld

5.4 Musea

1.453

-555

898

65410200  Monumentenzorg

106

-7

99

65410400  Cultureel erfgoed

32

-5

27

68211000  Beschermde stads- en dorpsgezichten

166

-10

156

68211100  Watertoren Axel

77

-11

66

68211101  Molen Axel

14

14

Totaal taakveld

5.5 Cultureel erfgoed

395

-33

362

65100100  Bibliotheekvoorzieningen

1.474

-63

1.412

65801100  Lokale Omroep

30

30

Totaal taakveld

5.6 Media

1.504

-63

1.442

55009020  Huisvesting Groenbeheer diverse kernen

100

100

55009030  Auto's en Machines Groenbeheer

501

-6

496

62100400  Onderhoud bermen en sloten

40

40

65500200  Natuureducatie en -beheer

142

142

65601200  Kermissen

49

-73

-24

65601300  Ondersteuning Volksfeesten/evenementen

65

-13

52

65601400  Overige recreatieve voorzieningen

159

-8

151

65601410  Overige recreatieve voorzieningen R&B

30

30

65602300  Onderhoud en renovatie openbaar groen

3.171

-1

3.170

65602500  Beheer en onderhoud vijvers en kreken

100

100

65602600  Hondenspeelterreinen

62

62

65800100  Speelvoorzieningen

262

-6

256

Totaal taakveld

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

4.680

-106

4.574

Programma

Sociaal domein

66500300  Kinderopvang en Peuterspeelzalen

360

-68

292

66700100  Algemene voorzieningen Wmo

5.188

5.188

66700200  Lokaal welzijnsbeleid

17

17

66700300  Welzijnsaccommodaties

1.591

-101

1.491

66701000  Algemene voorzieningen Jeugd

284

-14

270

66701100  Jeugdgebouwen

84

-13

71

Totaal taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7.524

-196

7.329

66710100  Eerstelijnsloket Wmo

92

92

66710200  Eerstelijnsloket Jeugd

998

998

Totaal taakveld

6.2 Wijkteams

1.090

1.090

66101100  Bijstandsuitkering Participatiewet

15.815

-14.677

1.137

66101150  Sociale recherche

282

-148

134

66101200  Bijstandsuitkeringen BBZ

86

-50

36

66101210  Bijstandsuitkeringen BOB

66101220  Bijstandsuitkeringen BBZ starters

47

-47

66102010  Inkomensvoorzieningen IOAW

617

-617

66102020  Inkomensvoorzieningen IOAZ

161

-144

17

66140100  Minimabeleid

2.398

-194

2.205

66140300  Afhandeling kwijtschelding gemeentelijke heffingen

347

347

Totaal taakveld

6.3 Inkomensregelingen

19.753

-15.877

3.876

66110100  Sociale werkvoorziening

10.151

10.151

Totaal taakveld

6.4 Begeleide participatie

10.151

10.151

66230100  Participatiebudget - re-integratie  WWB

1.308

-29

1.279

66230300  Participatiebudget - inburgering

218

-101

117

66230501  ESF "ik kan eigenlijk best veel 3"

-62

-62

66230502  ESF "Aan de slag in Zeeland"

66230503  ESF "Aan de slag in Zeeland" 17-18

838

-104

734

Totaal taakveld

6.5 Arbeidsparticipatie

2.365

-296

2.069

66610100  Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO

1.645

-7

1.639

Totaal taakveld

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.645

-7

1.639

66140500  Schuldhulpverlening

490

-11

479

66620100  Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO

7.761

-69

7.693

66670100  Eigen bijdragen maatwerkvoorz. en opvang Wmo

-668

-668

66720100  PGB Wmo

348

-2

346

Totaal taakveld

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

8.599

-749

7.850

66720200  PGB Jeugdhulp

359

359

66820200  Individuele voorzieningen Natura Jeugd

9.271

9.271

Totaal taakveld

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

9.630

9.630

66410100  Zeemanscentrum

35

35

66630100  Opvang en beschermd wonen Wmo

188

188

Totaal taakveld

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

222

222

66830200  Veiligheid (jeugdbesch./jeugdreclass.) + opv.Jeugd

2.187

2.187

Totaal taakveld

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

2.187

2.187

Programma

Volksgezondheid en milieu

67110100  Ambulancevervoer

67140100  Gezondheidszorg

1.072

-9

1.063

67150100  Jeugdgezondheidszorg en CJG

916

-12

905

Totaal taakveld

7.1 Volksgezondheid

1.988

-20

1.968

55005030  Kolkenzuigers 41 t/m 43

121

121

55005040  Diverse Machines Infrabeheer

73

73

67220100  Onderzoeken rioleringen

134

134

67220300  Beheer en onderh. riolering door and.afd.+kap.lst.

2.207

2.207

67220400  Onderhoud pompen en gemalen (rioleringen)

432

432

67220500  Werken voor derden riolering

7

-21

-14

67220600  Onderhoud vrij-vervalriolering Infrabeheer

317

317

67220610  Onderhoud vrij-vervalriolering Techniek

22

22

67220900  Operationeel beheer riolering

304

304

67221100  Waterhuishouding

253

-18

235

67260100  Opbrengst rioolheffing

-4.750

-4.750

Totaal taakveld

7.2 Riolering

3.870

-4.789

-919

55007040  Intern Logistiek (vrachtauto's 10, 11 en 12)

71

71

67210200  Lasten heffing en invordering afvalstoffenheffing

181

181

67210400  Huishoudelijk afval

6.301

-366

5.935

67210500  Inzamelen en verwerken kunststofverpakkingen

12

-191

-179

67210550  Inzamelen en verwerken textiel

39

-93

-54

67211000  Bedrijfsafval

450

-3

446

67211600  Werken voor derden reiniging

63

63

67250100  Opbrengst afvalstoffenheffing en bedrijfsafval

-8.159

-8.159

Totaal taakveld

7.3 Afval

7.117

-8.813

-1.697

67230100  Milieusamenwerking

8

-2

6

67230300  Milieubeleid

160

160

67230320  Externe veiligheid (Risico's in Zicht)

41

41

67230400  Milieutoets

328

-22

306

67230500  Milieu-informatie

15

-5

9

67230600  Handhaving milieu

870

870

67231600  Ongediertebestrijding

17

17

Totaal taakveld

7.4 Milieubeheer

1.439

-29

1.410

67240100  Exploitatie begraafplaatsen

601

-5

595

67320100  Opbrengst begraafrechten

-751

-751

Totaal taakveld

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

601

-757

-156

Programma

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

68100100  Ruimtelijke advisering

372

372

68100200  Ruimtelijke planvorming

580

-189

391

68100260  Project Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone (eigen budget)

84

84

68100262  Uitvoeringsprogramma Project ZVKZ

66

66

68100500  Ruimtelijke projecten

169

169

Totaal taakveld

8.1 Ruimtelijke ordening

1.270

-189

1.082

68300000  Bouwgrondexploitatie

617

-817

-200

Totaal taakveld

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

617

-817

-200

68200200  Woningbouw

211

211

68210300  ISV/SDV

664

663

68220100  Woon-en welstandsbeleid

84

84

68221100  Handhaving Bouwen

225

-7

217

68221400  Omgevingsvergunningen, onderdeel bouwen

772

-15

756

68222100  Woonwagencentra

189

-155

33

68222300  Beheer Basisadministratie Adressen en Gebouwen

117

117

68230100  Leges omgevingsvergunningen, onderdeel bouwen

-3.681

-3.681

Totaal taakveld

8.3 Wonen en bouwen

2.260

-3.859

-1.600

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

69900100  Resultaat van de rekening van baten en lasten

4.053

4.053

Totaal taakveld

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

4.053

4.053

50010100  Treasury

39

-114

-75

69110100  Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar

69130100  Deelnemingen

69140100  Geldleningen en uitzettingen >= 1 jaar

Totaal taakveld

0.5 Treasury

39

-114

-75

69300200  Waardebepaling onroerende zaken woningen

220

220

69320200  Onroerende-zaakbelasting eigenaren woningen

-6.533

-6.533

Totaal taakveld

0.61 OZB woningen

220

-6.533

-6.313

69310200  Onroerende-zaakbelasting gebruikers

-3.983

-3.983

69320300  Onroerende-zaakbelasting eigenaren niet-woningen

-5.447

-5.447

Totaal taakveld

0.62 OZB niet-woningen

-9.430

-9.430

62150100  Opbrengst parkeerbelasting en -heffing

-1.073

-1.073

Totaal taakveld

0.63 Parkeerbelasting

-1.073

-1.073

69370200  Hondenbelasting

-378

-378

69390100  Precariobelasting

2.031

-1.601

430

69400100  Lasten heffing en invordering gem. belastingen

433

433

Totaal taakveld

0.64 Belastingen Overig

2.464

-1.979

485

69210100  Algemene Uitkeringen

-53.164

-53.164

69230100  Uitkering deelfonds sociaal domein

-30.418

-30.418

Totaal taakveld

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-83.582

-83.582

69220200  Stelposten

-30

-30

69220300  Onvoorziene uitgaven

69220400  Vervanging

69220500  Naheffing B.T.W.

123

-333

-209

69221100  Voormalig personeel

37

37

69226000  Oninbaarverklaarde debiteuren

-1

-1

Totaal taakveld

0.8 Overige baten en lasten

131

-334

-203

69420100  Vennootschapsbelasting (VpB)

27

27

Totaal taakveld

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

27

27

Programma

Overhead

50030100  Huisvesting Terneuzen

1.369

-6

1.363

51002000  Team Bestuur

478

-138

340

51003000  Team ICT

2.568

-711

1.857

51004000  Team Bestuur en Interne Zaken

1.715

-319

1.397

51005000  Team Financiën

1.313

-72

1.241

51006000  Team Personeel en Organisatie

2.107

-534

1.573

53002000  Team Burgerzaken

240

240

53003000  Team Informatie-en Servicecentrum

889

889

53005000  Team Vergunningen

72

72

54001000  Directie

342

342

54101000  Controlling

280

280

55001000  Afdelingshoofd R&B+weekd.auto 73+beveilig.wgn.69

318

-42

277

55007000  Team Stadsservice (auto 13 t/m 21,23,76,77 t/m 79)

112

-35

77

55008000  Team Groen

82

-5

77

55009000  Team Techniek (auto 22 t/m 31 en 22,104,106,107)

142

-4

138

55009010  Centrale huisvesting Koegorsstraat Terneuzen

1.204

-79

1.125

55010000  Team Handhaving en dienstauto's 108,109 en 111

10

9

56001000  Afdelingshoofd Samenleving

72

72

56002000  Team Uitkeringenadministratie

246

246

56003000  Team Maatschappelijke Ontwikkeling

108

108

56004000  Team Werk en Inkomen

213

-75

139

56005000  Team Sport- en Welzijnsaccommodaties

176

-14

162

58001000  Afdelinghoofd Omgeving en Economie

103

103

58002000  Team Beleidsontwikkeling

120

-30

90

58003000  Team Planvorming

81

81

60020500  Kabinet

10

10

60021100  Bestuursondersteuning college

270

-3

267

60021400  Ondernemingsraad

126

126

60022100  Communicatie

404

404

60023100  Ontwikkeling dienstverlening

97

-7

90

Totaal taakveld

0.4 Overhead

15.267

-2.075

13.193

Programma

Mutaties reserves

69800100  Programma Bestuur en ondersteuning

113

-3

110

69800101  Programma Veiligheid

69800102  Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

-3

-3

69800103  Programma Economie

1.637

-133

1.504

69800104  Programma Onderwijs

-2

-2

69800105  Programma Sport, cultuur en recreatie

-624

-624

69800106  Programma Sociaal domein

2.463

-1.928

536

69800107  Programma Volksgezondheid en milieu

65

-46

20

69800108  Programma Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern.

778

-462

315

69800109  Algemene dekkingsmiddelen

582

-378

204

Totaal taakveld

0.10 Mutaties reserves

5.638

-3.579

2.058

Totaal Mutaties reserves

5.638

-3.579

2.058

Resultaat

153.357

157.410

-4.053