Wat willen we bereiken?

Wij willen een verhoging van de levensverwachting in goede gezondheid voor onze inwoners, het terugdringen van de jaren in (ervaren) ongezondheid en verkleinen van de sociaal economische gezondheidsverschillen.

Wat hebben we gedaan?

Nota gezondheidsbeleid
In 2016 stelde de gemeenteraad de Regionale nota Gezondheidsbeleid Zeeuws-Vlaanderen 2017 – 2020 vast.
Het is een voortzetting van het beleid. Doel is om mensen langer in goede gezondheid te laten leven en gezondheidsverschillen gekoppeld aan sociaal-economische status van mensen te verkleinen. De speerpunten van het beleid zijn:

  • Speerpunt 1: gezondheidsbevordering gericht op een gezonde en actieve leefstijl (bewegen, gezonde voeding, roken en drinken);
  • Speerpunt 2: terugdringen van overmatig alcoholgebruik door jongeren;
  • Speerpunt 3: een regio waarin het 'Hartveilig Wonen' is;
  • Speerpunt 4: gerichte inzet op preventieve gezondheidszorg voor ouderen.

In 2017 zijn onder speerpunt 1 vijf advertentiepagina’s Gezond en Actief Zeeuws-Vlaanderen verschenen in het Zeeuws Vlaams Advertentieblad (ZVA). De uitwerking van speerpunt 2 vond plaats in het lopende project 'Jeugd en Alcohol Zeeuws-Vlaanderen' en het Zeeuwse project 'Laat ze niet (ver)zuipen!'. In 2016 liep het Zeeuwse project ten einde. Gemeente Terneuzen verzocht de werkzaamheden van 'Laat ze niet (ver)zuipen!' te borgen binnen de reguliere dienstverlening van GGD of Indigo. Terneuzen is gedeeltelijk akkoord gegaan met de voortzetting. Speerpunt 3 betreft het project 'Hartveilig Wonen'. In mei 2017 waren er 483 vrijwilligers actief, 50 meer dan in 2016. Het aantal voor het netwerk beschikbare AED’s was 41, twee meer dan in 2016. Speerpunt 4 werken wij verder uit in samenhang met het Wmo-beleid. Daarnaast verstrekten wij ook dit jaar weer subsidies aan de lokale EHBO verenigingen.

Gemeenschappelijke regeling GGD
Wij nemen deel in de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland. GGD Zeeland voert voor ons taken uit op het gebied van gezondheidsbewaking, -bescherming en –bevordering. Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg). De Wpg verplicht ons om eens in de vier jaar een lokale beleidsnota publieke gezondheid vast te stellen, als onderdeel van de landelijke preventiecyclus. Voor meer informatie over deze gemeenschappelijke regeling verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen.

Multidisciplinair gezondheidscentrum voor Axel
In september 2017 is het Gezondheidscentrum Axel officieel geopend. Naast de gemeente Terneuzen vestigden begin 2017 de Axelse huisartsen en apotheek, een praktijk voor podotherapie en een voor fysiotherapie en ZorgSaam zich in het centrum. In het deel van de gemeente Terneuzen gaan Jeugdgezondheidszorg van GGD Zeeland en uitvoeringsorganisatie aan-z werkzaamheden uitvoeren. De Provinciale subsidie voor de ontwikkeling van het centrum is eind 2017 verantwoord.

Gezond in de Stad Terneuzen (GIDS)
De gemeente Terneuzen is een GIDS-gemeente. GIDS is het stimuleringsprogramma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat gemeenten helpt bij hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Uitvoering van GIDS vindt plaats in het kader van het Nationaal Programma Preventie. De stimuleringsregeling moet ervoor zorgen dat gemeenten een structurele aanpak ontwikkelen voor het verkleinen en voorkomen van gezondheidsverschillen tussen arm en rijk. In 2017 is een voorstel voor een klein experiment met een basisinkomen voor uitkeringsgerechtigden besproken. Verdere uitwerking heeft niet plaatsgevonden, omdat het rijk hoge eisen stelde aan het experiment. Daarnaast is in het kader van de pilot omgevingsvisie Sas van Gent vanuit GIDS gekeken naar mogelijkheden om bewoners te activeren. Dit heeft begin 2018 geresulteerd in het ondersteunen van een burgerinitiatief 'Sasse Brug'.