Wat willen we bereiken?

Wij willen financieel sluitend exploiteren van gronden bestemd voor woningbouw.

Wat hebben we gedaan?

Grondexploitatie
Ook dit jaar heeft een herziening van de exploitatieplannen plaatsgevonden. De grondprijzen hebben wij herzien per 1 januari 2017. Wij hebben gekozen voor een behoudend prijsbeleid met een incidentele verlaging. Voor meer informatie over de exploitatie van gemeentelijke gronden verwijzen wij naar de paragraaf grondbeleid.