Wat willen we bereiken?

Wij willen dat in Terneuzen de economische kracht ligt in een gezonde bedrijvendynamiek en een hoogwaardige woon- en leefomgeving. Tevens willen wij dat de gemeente een cultuur van sociale verbondenheid heeft en een magneetwerking kent als regionaal economisch centrum met een attractief winkelaanbod in Terneuzen stad. Daarnaast willen wij gebruiken maken van het feit dat de ligging aan het water en innovatieve (soms gecombineerde) zorg- en recreatievoorzieningen zorgen voor een toeristische aantrekkingskracht.

Wat hebben we gedaan?

Beleidsplan Economie
Vanuit het Beleidsplan Economie hebben wij de volgende strategische doelen op het gebied van economie:
1. Aantrekken nieuwe bedrijven;
2. Faciliteren al gevestigde bedrijven;
3. verbeteren dienstverlening aan bedrijven.

Er zijn vier strategische speerpunten:

Blauw Terneuzen, met de focus op Terneuzen als havenstad, het Portaal van Vlaanderen, ontwikkeling van de Scheldeboulevard, recreatieve mogelijkheden op het (binnen)water en de band met het water.

Groen Terneuzen, met de focus op biobased economie, duurzaam ondernemen, glastuinbouw, nieuwe economische dragers in de landbouw, verjonging (vergroening), behoud en selectieve uitbreiding van groen.

Dienstverlenend Terneuzen, gericht op het servicegericht faciliteren van nieuwe en bestaande bedrijven en instellingen. Dat doen wij door het verlenen van diensten op maat, het aanbieden en revitaliseren van bedrijventerreinen, het stimuleren van ondernemerschap, het scheppen van de juiste (fysieke) randvoorwaarden en het bij elkaar brengen van creativiteit en ondernemerschap.

Gastvrij Terneuzen, gericht op het aantrekken van bezoekers (via versterken binnenstad en versterken toerisme), ondernemers, bedrijven en talenten. Potentiële vestigers en bezoekers moeten als het ware het gevoel krijgen op een rode loper ontvangen te worden.

Het actieprogramma Toerisme en plattelandsontwikkeling is geïntegreerd in het Actieprogramma Economie en Toerisme. Jaarlijks wordt een voortgangsrapportage en nieuw Actieprogramma Economie en Toerisme aan de raad voorgelegd. De voortgangsrapportage Beleid Economie Terneuzen en het Actieprogramma Economie en Toerisme zijn op 9 november 2017 door de raad voor kennisgeving aangenomen.

Deelname pilot vermenging detailhandel en horeca
De pilot vermenging detailhandel en horeca hebben wij afgerond in 2017. Deze pilot is een van de activiteiten die wij hebben ingezet om creatief ondernemerschap te bevorderen. In de gemeente Terneuzen hebben zes ondernemers deelgenomen aan de pilot. De tijdens de pilot verzamelde informatie zal worden verwerkt in de nieuwe verordening die zal volgen na de eventuele modernisering van de Drank- en horecawet.

Zeeland Seaports
Ook in dit jaar nam de gemeente Terneuzen deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Zeeland Seaports (ZSP). In 2017 heeft een onderzoek naar fusie plaatsgevonden tussen Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent. Dit heeft geleid tot een aandeelhoudersbesluit op 6 december 2017 om beide havens te fuseren. Hiermee zal één van de grootste zeehavens van West-Europa ontstaan: North Sea Port. North Sea Port is in Europa de nummer drie in toegevoegde waarde en de nummer tien in goederenoverslag. De juridische completion zal naar verwachting plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2018. Voor meer informatie over ZSP verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden Partijen.

Keurmerk Veilig Ondernemen
In 2017 hebben wij de uitvoering van het plan van aanpak 2016 - 2019 van het Keurmerk Veilig Ondernemen winkelgebied (KVO-W) Terneuzen centrum voortgezet. Wij doen dit samen met met Bizzy Stad Terneuzen, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), politie Zeeland, Veiligheidsregio Zeeland en de ondernemers. De eerste CCV-ster is behaald in 2014. In 2016 is de tweede CCV-ster behaald voor het winkelgebied. De certificering gebeurt in het vervolg om de drie jaar.

Winkelcentrum Zuidpolder heeft in 2017 de samenwerking op gebied van schoon, heel en veilig geïntensiveerd. De werkgroep opereert, op verzoek van de ondernemers, los van het CCV. Hierdoor komen ze niet in aanmerking voor het behalen van een CCV-ster. De werkgroep is een samenwerking van de gemeente, de bedrijven in Zuidpolder, politie Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland.

De eerste CCV-ster voor het Keurmerk Veilig Ondernemen winkelgebieden Axel en Sas van Gent is in 2017 behaald. Dit is een samenwerking van de gemeente met het CCV, de ondernemersvereniging Axclusief, de Stichting Ondernemers Kanaalzone Zuid (OKZ), de politie en de Veiligheidsregio Zeeland. De uitvoering van het plan van aanpak 2017 - 2020 is in 2017 voortgezet.

In 2017 hebben wij de uitvoering van het plan van aanpak 2016 - 2019 van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijven (KVO-B) voortgezet. Dit is de 4de hercertificering van het bedrijventerrein Handelspoort-Haarmanweg; een samenwerking van de gemeente met MKB Nederland, de bedrijven in het gebied, de politie en de Veiligheidsregio Zeeland.

Detailhandel
De detailhandelsvisie Terneuzen 2014 geeft duidelijkheid over de gewenste ontwikkelrichting van de detailhandel in onze gemeente. Wij stellen de kaders waarbinnen de  detailhandel hun strategie en investeringen kunnen ontwikkelen. Deze investeringen zijn wenselijk om een gezond, toekomstgericht en onderscheidend winkelaanbod te realiseren. Hiermee versterken wij de regionale positie van Terneuzen als winkelstad. Diverse acties voortvloeiend uit deze visie zijn opgenomen onder het kopje 'Beleving van winkelgebieden vergroten'.

Sinds 2016 trekken wij in Z4-verband samen met de Provincie Zeeland op ten aanzien van de ontwikkeling van de binnensteden. Op deze manier vindt er regionale afstemming plaats en kunnen wij best practices delen. Een van de resultaten van de goede samenwerking is het Detailhandelscongres dat in januari 2017 plaatsvond in Goes.

In-Actie-traject Platform De Nieuwe WinkelStraat (DNWS)
Wij ondertekenden samen met ondernemersvereniging Bizzy Stad Terneuzen een overeenkomst om gezamenlijk het In-Actie-traject van het Platform De Nieuwe WinkelStraat (DNWS) te doorlopen. Zo komen we tot een toekomstbestendig kernwinkelgebied in Terneuzen. Op basis van de input van de stakeholders bracht het platform DNWS elf aanbevelingen uit. De stuurgroep DNWS, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente, de vastgoedsector, het bankwezen, de ondernemers en citymarketing Terneuzen hebben de aanbevelingen omgezet in tien acties. De uitvoering van deze acties hebben wij gezamenlijk voortgezet in 2017.
Een belangrijke mijlpaal was de ondertekening van de Retaildeal door de gemeente Terneuzen op 3 juli 2017 in Zwolle met minister Henk Kamp van Economische Zaken. Wij verklaren hiermee actief te werken aan een toekomstgericht beleid voor detailhandel in samenwerking met alle relevante partijen.