Wat willen we bereiken?

Wij willen dat burgers zelfredzaam zijn en voorbereid om te participeren in de maatschappij. Daarnaast willen wij dat inwoners van onze gemeente zich zo lang mogelijk gezond voelen en naar vermogen regie over hun leven hebben.

Wat hebben we gedaan?

Hulp in de Huishouding (HH) en Wmo begeleiding
De inkoop van huishoudelijke hulp en Wmo begeleiding vond plaats op basis van langdurige contracten met zorgaanbieders. De verzoeken om maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp en begeleiding zijn behandeld door de consulenten van aan-z. De algemene voorziening zo-net handelt een groot deel van de verzoeken Huishoudelijke Hulp af. Ingevolge contractuele afspraken heeft in 2017 geen Social Return on Investment (SROI) plaatsgevonden. Vanaf 1 januari 2018 gebeurt dat weer wel. In 2017 hebben in het netwerkinkoopoverleg hierover afspraken gemaakt. In afstemming met het WSP (Werk Service Punt Zeeuws-Vlaanderen) en de gecontracteerde zorgaanbieders wordt met ingang van 1 januari 2018 voor 5 % van de vastgestelde budgetten SROI afspraken gemaakt.

Vervoersvoorzieningen
Het vraagafhankelijk vervoer hebben wij geregeld via het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen.

Voor meer informatie over dit samenwerkingsverband verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.