Inleiding

In deze paragraaf komt het onderhoud van de openbare ruimte (wegen, riolering, groen en openbare verlichting) en de gemeentelijke gebouwen aan de orde.
Het onderhoud vond plaats aan de hand van de volgende beheerplannen:

  • Wegen: Wegenbeheerplan 2016-2020;
  • Openbare verlichting: Beleid- en Beheerplan openbare  verlichting 2015-2024;
  • Riolering: Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 (VGRP);
  • Water: grond-; regen- en oppervlaktewater als onderdeel van het VGRP;
  • Groen: Groenbeheerplan;
  • Gebouwen: Onderhoudsplan Gebouwen 2017.

Wij hebben op genoemde onderdelen een wettelijke zorgplicht, met uitzondering van de gebouwen.
De beheerplannen geven, naast kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de onderhoudssituatie, informatie over de uit te voeren werkzaamheden en de hiervoor benodigde financiële middelen. Wij bepalen bij de vaststelling van de plannen de kwaliteit van het onderhoudsniveau en bij vaststelling van de begroting de omvang van de financiële middelen.