Bij de programmaverantwoording gaan wij uit van de volgorde zoals wij deze ook hanteren in de begroting. Volgens de begrotingsopzet vermelden wij bij elk programma de missie en de onderscheiden taakvelden. Vervolgens leggen wij per taakveld verantwoording af.

De begroting bevat een programma-indeling waarbij per beleidsthema drie w-vragen worden gesteld:

  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we daarvoor doen?
  • Wat mag het kosten?

In de verantwoording achteraf vindt beantwoording plaats door middel van de drie w-vragen:

  • Wat hebben we bereikt?
  • Wat hebben we gedaan?
  • Wat heeft het gekost?

De beantwoording van de eerste w-vraag is niet eenvoudig, omdat het hier veelal gaat om het bereiken van maatschappelijke effecten. Dat komt doordat deze effecten vaak pas later zichtbaar worden. Vaak zijn er ook geen meetindicatoren om het maatschappelijk effect inzichtelijk te maken. Hierdoor is, voor zover er geen meetindicatoren zijn benoemd, per taakveld, in het onderdeel ‘Wat hebben we gedaan’, volstaan met het noemen van de gewenste (maatschappelijke) effecten. Hierna worden de resultaten van activiteiten genoemd, waarvan wij uitgaan dat ze een (positieve) bijdrage leveren aan de gewenste effecten. De resultaten en activiteiten betreffen enerzijds de verantwoording van de voornemens in de begroting 2017 en anderzijds andere, niet in de begroting voorziene, relevante resultaten en activiteiten.

Bij het onderdeel ‘Wat heeft het gekost?’ van dit jaarverslag zijn de cijfers weergegeven van de primitieve begroting, gewijzigde begroting, de werkelijkheid en het verschil tussen de werkelijkheid en de gewijzigde begroting. De toelichting van de verschillen is terug te vinden in het onderdeel ‘Jaarrekening’ bij de analyse van het jaarrekeningsaldo. Het resultaat van de jaarrekening is € 4.053.000 voordelig.

Programma       (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

0

Bestuur en ondersteuning

4.953

3.611

1.342

1

Veiligheid

4.879

43

4.837

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

11.481

483

10.998

3

Economie

2.651

3.541

-890

4

Onderwijs

6.715

2.262

4.453

5

Sport, cultuur en recreatie

16.562

2.375

14.187

6

Sociaal domein

63.167

17.125

46.042

7

Volksgezondheid en milieu

15.014

14.408

606

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

4.147

4.865

-718

Algemene dekkingsmiddelen

2.854

103.045

-100.191

Overhead

15.268

2.075

13.193

Vennootschapsbelasting (VpB)

27

0

27

Onvoorziene uitgaven

0

0

0

Saldo van baten en lasten

147.719

153.830

-6.111

Mutaties reserves

5.638

3.579

2.058

Resultaat

153.357

157.410

-4.053