Wat willen we bereiken?

Wij willen de in het beleidsplan klimaat en duurzaamheid vastgestelde doelstellingen halen. Daarnaast willen wij de leefbaarheid in de Kanaalzone behouden.

Wat hebben we gedaan?

Milieubeleidsplan
Op 2 februari 2017 heeft de gemeente Terneuzen het Zeeuws Energieakkoord ondertekend. Doel van dit akkoord is om in 2045 alle Zeeuwse particuliere woningen energieneutraal te laten zijn.

Op 20 april 2017 heeft de gemeenteraad het Activiteitenprogramma Klimaat en Duurzaamheid vastgesteld.
Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad de regionale visie Natuur- en Milieueducatie vastgesteld.
De in voorgaande jaren opgestelde visies en milieudeelplannen gebruikten wij in 2017 als kader. Het betreft de volgende visies en plannen:

Visies:

 • Visiedocument geluid;
 • Visiedocument luchtkwaliteit;
 • Visiedocument natuurontwikkeling.

Plannen:

 • Bodemkansen Zeeuws-Vlaanderen;
 • Beleidsplan Externe Veiligheid;
 • Geluidbeleidsplan;
 • Bodembeleidsplan.

Energiebesparing en Duurzame Energie
Op 22 november 2017 is het eerste van in totaal 744 zonnepanelen op de stalling van quotDe Koegorsquot geplaatst. De totale installatie zal per jaar 200.000 kWh groene stroom opwekken.

De gemeente Terneuzen heeft in 2017 energiezuinige verlichting toegepast in het dorpshuis Biervliet, een energiezuinige verwarmingsinstallatie geplaatst in de Piramide in Terneuzen en bij kinderopvang Juultje in Zaamslag.

De openbare verlichting langs de Rooseveltlaan in Terneuzen is vervangen door LED-verlichting.

Wij adviseren, stimuleren en motiveren bij initiatieven voor duurzame energie.
In 2017 hebben een achttal informatiebijeenkomsten plaatsgehad betreffende energiebesparing, zonnepanelen, spouwmuurisolatie en subsidie- en leningmogelijkheden hiervoor. Alle avonden waren goed bezet.

Stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij bedrijven +
Millenniumgemeente
In 2017 zijn de mogelijkheden om een MVO-prijs in te stellen onderzocht. Dit is haalbaar. In 2018 zal samen met Hulst en Sluis een gezamenlijke MVO-prijs voor bedrijven uitgevoerd worden.
N.a.v. het initiatief van de fracties van Groen Links en D66 van de gemeenteraad vond op 30 oktober een startbijeenkomst plaats voor de vorming van gemeentebrede werkgroep die de mogelijkheden gaat bekijken om Fairtradegemeente te worden. Door Fairtradegemeente te worden kan de gemeente concreet invulling geven aan de Global Goals 2 (duurzame landbouw), 8 (fatsoenlijk werk) en 12 (duurzame productie en consumptie), van de Millenniumgemeente 2015-2030.

Fietsen Scoort
Het personeel van de gemeente Terneuzen deed ook in 2017 mee aan de landelijke campagne Fietsen scoort (fietsen naar je werk). Er deden 79 collega’s mee met de actie. In totaal fietsten zij 46.735 woonwerk-kilometers. Met de gefietste kilometers is 11.134 kg CO2-uitstoot vermeden. Daarnaast leverden deze kilometers een sponsorbedrag op van €469,- voor kleinschalige duurzame projecten in ontwikkelingslanden. Met dit resultaat is de gemeente Terneuzen in 2017 op de tweede plaats geëindigd van de deelnemende bedrijven in Zeeland en op de tiende plaats van de deelnemende bedrijven in Nederland.

Duurzame Mobiliteit: openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s
De (landelijke) Stichting E-laad, die de bestaande locaties in onze gemeente inrichtte, is opgeheven. In VZG-verband is in 2016 het vervolgtraject onderzocht. De gemeente vond in Allego een nieuwe contractant. Hiermee heeft het college op 27 september 2017 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het plaatsen van openbare laadpalen op gemeentegrond en het in stand houden van de bestaande laadpalen. Degene die oplaadt, betaalt de stroom. In 2017 zijn geen nieuwe openbare locaties ingericht met oplaadfaciliteiten voor elektrische auto’s.

Natuur&Zo, Natuur- en Milieu Educatiecentrum in Zeeuws-Vlaanderen
In Zeeuws-Vlaanderen is onder de vlag van O.L.A.Z. (Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwerking Zeeland) een Natuur- en Milieu Educatiecentrum (Natuur&Zo) actief. Natuur&Zo ondersteunt vrijwilligers en netwerken, organiseert activiteiten en doet publicaties.

Bekende projecten van Natuur&Zo zijn o.a. de Boomfeestdag, de Nacht van de Nacht, de Natuurwerkdag en het zwerfafvalproject Schoon Zeeland. Dit laatste is Zeeuwsbreed uitgebouwd (zie www.schoonzeeland.nl voor alle projecten).

Natuur en landschap
In 2017 hebben wij een start gemaakt met de landschappelijke inrichting van het Kanaaleiland in Sas van Gent in samenwerking met Stichting ’t Eiland. Wij hebben bijgedragen aan de aanleg van een bloemenweide en de plaatsing van een bijenhotel. Een deel van het eiland is opgeschoond en er is een start gemaakt om van de voormalige fundering voor woningbouw een natuurspeelplaats te maken. Ook hebben wij in 2017 € 30.000 van het totaalbudget van € 100.000 voor de landschappelijke inrichting van het Kanaaleiland gereserveerd voor de inpassing van 25 camperplaatsen.

In het natuurgebied Gat van Pinte hebben wij financieel bijgedragen aan de aanleg van een nieuwe brug in samenwerking met Staatsbosbeheer.
In Zaamslag hebben wij een schelpenpad aangelegd bij de Torenberg.
In samenwerking met de Universiteit Gent, De Steltkluut en Natuur&Zo hebben wij in 2017 een nestkastenproject voor koolmeesjes gestart voor een periode van 3 jaar. 146 inwoners uit de gemeente doen tot nu toe mee.

2Bconnect
In 2017 is samen met de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) verder gewerkt aan het Interreg project 2Bconnect.

Het project “de Groene Koegors” is gestart. Deelnemende partijen zijn de gemeente Terneuzen, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Zeeuwse Milieufederatie, Zeeland Seaports, Yara, Heros, Sagro, Zeeuwind, Eneco en Hof de Eendragt. Om de Koegorspolder groener en duurzamer te maken zullen de komende jaren de deelnemers een aantal natuur- en duurzame energieprojecten uit gaan voeren. Bij de deelnemende bedrijven laten we diverse soorten nestkasten ophangen en creëren we een aangenaam leefgebied  voor akkervogels. Bij Yara Sluiskil is een gebiedje ingericht voor scharrelvarkens.

Op 29 november is het drijvend visdiefjeseiland in de spuikom van Dow officieel geopend.

Interreg heeft € 305.000 beschikbaar gesteld voor 2Bconnect. Ditzelfde bedrag stellen wij ook beschikbaar.

Bodemsaneringen
Aan het eind van het jaar hebben we de volgende saneringen (nagenoeg) afgerond:

 • Langeweg Sluiskil, stortplaats Bontepolder II.
 • Kreekweg Hoek, stortplaats.

Aan het eind van het jaar hebben we de volgende saneringen nog in uitvoering:

 • Axelsestraat 16-18 Terneuzen (monitoring).
 • Kennedylaan West Terneuzen (externe ontwikkeling). De gemeente betaald niet mee aan de bodemsanering.
 • Kanaalpolderweg Philippine, Stortplaats Kanaalpolder. In 2016 hebben wij de laatste financiële bijdrage aan de provincie Zeeland overgemaakt voor de bodemsanering. De komende jaren verwachten wij hier geen kosten meer voor.
 • Suikerdijk Sas van Gent, Plan Sasse Poort (externe ontwikkeling). De gemeente betaalt niet mee aan de bodemsanering.
 • Westdam 32 Sas van Gent (monitoring). De monitoring is dit jaar betaald door de provincie.
 • Molendijk Hoek (monitoring).
 • Koepoortstraat Zaamslag (monitoring). In 2017 is geen monitoring uitgevoerd.
 • Westkolkstraat Terneuzen (monitoring). In 2017 is geen monitoring uitgevoerd.
 • Grenulaan Terneuzen (slechts monitoring). In 2017 is geen monitoring uitgevoerd.

Aan het eind van het jaar zijn we voornemens de volgende saneringen uit te gaan voeren:

 • Nieuwstraat-Zuid Terneuzen (revitalisering).
 • Buitenhaven/Schependijk Terneuzen, Nieuwe Sluis (externe ontwikkeling).
 • Oude Kerkstraat 34 Philippine, Spamix-terrein (externe ontwikkeling).

Voor zover saneringskosten ten laste van de gemeente komen, is er met dekking van de kosten rekening gehouden. Saneringen zijn of worden bekostigd uit ISV-3 middelen of uit gereserveerde gelden bij het onderdeel bodemonderzoek. Op ontwikkellocaties komen de saneringskosten ten laste van het project en daarmee doorgaans voor rekening van de particuliere initiatiefnemer. In uitzonderlijke situaties vindt dekking plaats ten laste van de Algemene Reserve.

Bodeminformatiesysteem
In 2016 hebben we het nieuw bodeminformatiesysteem Nazca-i Bodem aangekocht. Dit om aan te kunnen sluiten bij de shared-service-omgeving van de Provincie Zeeland. Op deze manier beheren wij gezamenlijk met de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland) onze bodemdata in één systeem. Zo is ons systeem altijd up-to-date. In 2017 heeft de conversie plaatsgevonden.

Voor verdere ontwikkeling willen we een rapportagemodule aanschaffen en zullen we nog niet ingetekende locaties en onderzoeken op kaart zetten (gis-handeling).

 
Vergunningverlening
In 2017 zijn 450 aanvragen omgevingsvergunning  ingediend.

Een aanvraag omgevingsvergunning kan uit één of meerdere onderdelen bestaan.
De meest voorkomende onderdelen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn:

Onderdeel

2017

2016

2015

Bouwen

326

311

257

Strijd met bestemmingsplan

144

136

110

Aanleg

48

36

29

Inrit

45

36

18

Monumenten

6

6

8

Gebruik

8

5

1

Reclame

12

5

6

Sloop

4

2

7

Kap

16

10

10

In 2017 zijn 314 sloopmeldingen behandeld. De meeste van de behandelde sloopmeldingen betroffen het verwijderen van asbesthoudende materialen.

De RUD Zeeland behandelt alle WABO-aanvragen met betrekking tot het onderdeel Milieu.
Veiligheidsregio Zeeland adviseert de gemeente Terneuzen over de brandpreventieve toets van de aanvraagde omgevingsvergunningen en de aangevraagde gebruiksmeldingen.  

Tevens voert de gemeente Terneuzen de BRIKS-toetsen (bouwen, reclame, inrit, kappen, sloop) uit voor aanvragen omgevingsvergunning van bedrijven waar de Provincie Zeeland bevoegd gezag voor is.
In 2017 zijn 88 adviezen uitgebracht.

In 2017 is het vergunningenoverleg met de aannemer voor de bouw van de  Nieuwe Sluis, Sassevaart, gestart.
Het gehele project wordt in 24 clusters geknipt. Iedere cluster wordt op basis van de Tracéwet gecoördineerd behandeld. Dit betekent dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd, met een doorlooptijd per vergunning van 26 weken. De eerste vergunningen zullen in het eerste kwartaal van 2018 worden aangevraagd.

Ongeveer 95 % van de WABO-aanvragen ontvangen wij digitaal via het Omgevingsloket online. De aanvragen die wij op papier ontvangen, digitaliseren wij direct na binnenkomst. Wij behandelen alle aanvragen volgens het vastgestelde digitale proces.
In 2017 is 1 vergunning van rechtswege verleend.

Toezicht en handhaving
Behalve de taken voor KLUS (krottenlijst uitvoeringsstrategie) zijn  alle geplande controles van het handhavingsuitvoeringsprogramma 2017 uitgevoerd.

Wij voeren de toezicht-  en handhavingscontroles uit volgens vastgestelde checklists en toezicht- en handhaving strategieën. Alle uitgevoerde toezicht en handhavingstaken verwerken wij in de backoffice applicatie Squit XO.

Vanaf 1 januari 2014 voert RUD Zeeland toezicht en handhaving voor de gemeentelijke milieutaken uit. De Veiligheidsregio Zeeland voert de controle van de gebruiksmeldingen en gebruiksvergunningen uit.
Hoewel RUD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland taken uitvoeren, is de gemeente Terneuzen bevoegd gezag en eindverantwoordelijk.

Inspectiesignalen
Na het instorten van de parkeergarage in Eindhoven hebben alle gemeenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) opdracht gekregen om alle gebouwen met breedplaatvloerconstructies te laten onderzoeken. De gemeente Terneuzen is dit onderzoek in oktober gestart en loopt in 2018 nog door.

Op basis van dit inspectiesignaal is één gebouw in de gemeente Terneuzen (MFC De Statie te Sas van Gent) tijdelijk buiten gebruik gesteld.

Ook zijn in 2017 een tweetal vervolgonderzoeken op eerdere inspectiesignalen uitgevoerd. Het zijn de onderzoeken naar constructieve veiligheid gevelelementen en het gebruik van roestvrij staal in zwembaden.

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)
Vanaf 1 januari 2014 is RUD Zeeland operationeel vanuit het stadskantoor Terneuzen.

RUD Zeeland adviseert over milieutaken en/of verleent WABO-vergunningen voor het onderdeel milieu. Tevens voert RUD Zeeland alle milieutoezicht en handhavingstaken uit.
Voor meer informatie over de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen.