Wat willen we bereiken?

Wij willen een voor de scheepvaart voldoende grote zeesluis. Daarnaast willen wij de kansen van (grootschalige) infrastructurele werken benutten ten behoeve van economische ontwikkeling in en een betere ontsluiting van de gemeente (zie cluster Kanaalsprong bij taakveld Economische ontwikkeling in programma Economie).

Wat hebben we gedaan?

Nieuwe Sluis kanaal Gent-Terneuzen
Begin 2018 zal de daadwerkelijke realisatie van de Nieuwe Sluis starten. De bedrijfsverplaatsingen zijn afgerond, de sloop van objecten is al zichtbaar. Alle voorbereidende werkzaamheden zijn zo goed als gereed.

Wij zijn betrokken bij de voorbereidingen op de bouw van de Nieuwe Sluis. Afgelopen jaar droegen wij daaraan op diverse manieren bij:

  • de bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid is geborgd via diverse overlegstructuren rond de voorbereiding van de bouw van de Nieuwe Sluis;
  • hulp geboden voor zover dat binnen de gemeentelijke mogelijkheden lag aan bedrijven die verplaatst moeten worden als gevolg van de komst van de Nieuwe Sluis.
  • de gemeente heeft het Tracé besluit vertaald naar een bestemmingsplan voor het sluizencomplex.
  • structureel overleg over de benodigde vergunningen.

Halverwege 2017 is de aanneemcombinatie bekend gemaakt en daarmee de bouwmethode. De aannemer is daarna vooral druk doende geweest met het uitwerken van de plannen. Nu deze er liggen start voor de gemeente een intensieve periode waarin de nodige vergunningen verleend moeten worden.