Wat willen we bereiken?

Wij willen ruimtelijke plannen en programma's die voldoen aan omgevingsgerichte ontwikkelingen en waarbij zoveel als mogelijk al wordt voorgesorteerd op de nieuwe Omgevingswet. Tevens willen wij een goede ruimtelijke invulling. Daarnaast willen wij een invulling geven aan de ambities voor de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone.

Wat hebben we gedaan?

Structuurvisies/bestemmingsplannen
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro), is een aantal wettelijke verplichtingen opgenomen waaraan gemeenten dienen te voldoen. Allereerst moeten wij voor een goede ruimtelijke ordening, voor het gehele grondgebied van de gemeente één of meer structuurvisies vaststellen. Wij beschikken over enkele (thema)structuurvisies. Ook zijn wij verplicht om een actueel bestand met bestemmingsplannen of beheersverordeningen te hebben. Actueel houdt in dat plannen niet ouder mogen zijn dan tien jaar.

Momenteel wordt landelijk hard gewerkt aan de invoering van de nieuwe Omgevingswet (inwerkingtreding uitgesteld naar 2021). Deze wet zal voor wat betreft ruimtelijke ordening een behoorlijke kentering met zich mee brengen. Wij zijn van mening dat het goed is om hier alvast op voor te sorteren. In dat kader is de Kanaalzone als Pilot aangemeld. Om bij gemeenten voldoende personele capaciteit vrij te maken voor de invoering van de Omgevingswet en pilots op basis van die toekomstige wet is een wetsvoorstel ingediend. Dit voorstel is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en moet leiden tot afschaffing van de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen.
In 2017 is de pilot gestart waarbij wij in nauwe samenwerking (co-creatie) met de inwoners van Sas van Gent een nieuwe omgevingsvisie voor deze kern opstellen. Deze omgevingsvisie geldt als een pilot voor de omgevingsvisie voor de gehele gemeente.

In 2017 onherroepelijke plannen
In 2017 werden de volgende bestemmingsplannen onherroepelijk:

 • Bp Axel, Zomerlust;
 • Bp Buitengebied, Binnenpad ongenummerd (Koewacht);
 • Bp Buitengebied, Wulpenbek 16 (Hoek);
 • Bp Nieuwe Sluis Terneuzen;
 • Bp Sas van Gent, Paul Krugerdreef/Glacisstraat/Bolwerk;
 • Bp Terneuzen Centrum, Scheldekade 56 t/m 61;
 • Bp Terneuzen Midden, Lievenspolder A;
 • Bp Terneuzen Midden, Lievenspolder B;
 • Bp Terneuzen, Zuidwest, Anna Bijnsstraat.

In 2017 gestarte of lopende plannen
Naast de vastgestelde plannen zijn er nog diverse plannen in ontwikkeling. In 2017 is onder meer gestart/gewerkt om een planologisch kader te voorzien voor:

 • Buitengebied, 150KV-leiding;
 • Buitengebied, Laan van Othene;
 • Buitengebied, Waterstofgasleiding;
 • DOW, Logistiek Park 3PL (Ravago);
 • Kanaalzone Plus, pilot in kader van Crisis- en herstelwet;
 • Koewacht, Emmabaan;
 • Koewacht, Wouterij 55 (Curamus);
 • Ontsluiting Axelse Vlakte;
 • Othene, Othene-Oost (fase 4-6);
 • Sas van Gent, Sasse Poort;
 • Sluiskil, Baljuwlaan/Pierssenspolderstraat.

Bij de inzet van ruimtelijke ordeningsinstrumenten hielden wij steeds rekening met initiatieven van de burger en het bedrijfsleven.

Daarnaast werkten wij in 2017 aan de volgende zaken:

 • verbeteren van de digitalisering, ontsluiting (aanpassing gemeentelijke website) en archivering van bestemmingsplannen;
 • ontwikkeling van herstructureringsprojecten;
 • diverse postzegel-bestemmingsplannen;
 • diverse omgevingsvergunningen met uitgebreide procedure.

Project Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone
Binnen het Project Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone werken wij samen met de Provincie Zeeland en North Sea Port aan de ontwikkeling en uitvoering van concrete projecten. Hierbij is ook overleg met andere partijen, zoals de kring van werkgevers, de kamer van Koophandel, de Zeeuwse Milieufederatie, Rijkswaterstaat en Economische Impuls Zeeland.

In 2017 is maar één keer vergaderd in plaats van de voorgenomen twee keer per jaar.

 • In 2017 richtten wij ons op de volgende speerpunten:uitvoering onderdelen strategisch acquisitieplan Kanaalzone, gebiedsmarketing en communicatie-activiteiten;
 • Landschapsuitvoeringsplan, afronding van de projecten uit de eerste periode (2011-2014);
 • herstructurering van bedrijventerreinen;
 • voortgang uitvoering rapport Balkenende;
 • robuust watersysteem;
 • spoorontwikkeling Kanaalzone Gent-Terneuzen;
 • realisatie Maintenance Valuepark;
 • vaststelling milieu- en duurzaamheidambities, vaststelling economische ambities en de uitvoering daarvan;
 • profilering/ondersteuning Bio Based ontwikkelingen in de Kanaalzone.
 • duurzame energie

Kanaalsprong
In 2022 wordt de Nieuwe Sluis in gebruik genomen. Voor de Kanaalzone betekent de sluis een extra toegangspoort naar het achterland Vlaanderen. Het gebied en de vele betrokken partijen kunnen profiteren van dit omvangrijke infrastructurele project.
Wij onderzoeken onder de werknaam Kanaalsprong samen met andere partijen (bedrijfsleven, verenigingen, bewoners e.d.) hoe we economische groei kunnen bereiken. Hierbij zorgen wij tevens voor een aantrekkelijk en duurzaam woon- en leefklimaat.
2017 heeft vooral in het teken gestaan van een nieuwe verkenning van het gebied en het voeren van gesprekken over de toekomst van de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone. Dit heeft geleid tot de startnotitie ’Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong Terneuzen’.

Robuust Watersysteem
Wij werken op het gebied van water samen met een tiental partners aan een Robuust Watersysteem in de regio. Het gehele stelsel van natuurlijke en kunstmatige waterlopen wordt optimaal en integraal dienstbaar en toekomstbestendig ingericht. Doel is een veerkrachtige en klimaat bestendige regio. Daarbij is de (zoet)watervoorziening een voorwaarde voor het behoud en de ontwikkeling van een vitale regio. Die wordt veiliggesteld en verbeterd zodat alle functies hiervan optimaal profiteren en ieders doelen beter en/of tegen lagere kosten kunnen worden bereikt. De partners gezamenlijk besteden hier menskracht en middelen aan.