Wat willen we bereiken?

Wij willen dat inwoners van Terneuzen zo snel mogelijk de weg vinden naar duurzame arbeid. Daarnaast willen wij dat inwoners van Terneuzen zo snel mogelijk inburgeren.

Wat hebben we gedaan?

Regionaal arbeidsmarktbeleid
Intensieve begeleiding van jongeren blijft noodzakelijk. Veel jongeren hebben problemen op meerdere leefgebieden. Daarom werken we samen met het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) en Jongerenloket. In samenwerking met aan-z is er ook begeleide jongerenhuisvesting georganiseerd bij Prokino. Participeren en bemiddeling naar werk is voor alle jongeren het belangrijkste doel.

Door de instroom van statushouders is het aantal uitkeringsgerechtigden toegenomen. Ongeveer 1/3 deel van het bestand bestaat uit (voormalige) statushouders. Wij hebben extra ingezet op maatschappelijke begeleiding maar constateerden dat er ook extra begeleiding noodzakelijk is voor participatie. In 2017 hebben wij hiervoor extra menskracht ingezet. Om ze meer kans te laten maken op werk is het nodig om deze doelgroep bij de werkgevers onder de aandacht te brengen.

Inburgering
Inburgering beperkt zich sinds de beëindiging van de Wet inburgering tot handhaving. Dit betekent dat wij de vorderingen van de taaltrajecten volgen. Wij verwachten in 2017/2018 de handhaving van de onder de oude wet Inburgering gestarte trajecten af te ronden.

Inburgering is nu de verantwoordelijkheid van de statushouder zelf. Door een goede begeleiding zorgen we dat inburgering snel wordt ingezet. Door de combinatie met werk en werkervaringsplaatsen proberen wij de statushouders zo snel mogelijk te integreren in de Terneuzense samenleving.

Huisvesting statushouders
Naast het handhaven van inburgering zorgen wij voor de huisvesting van de vergunninghouders in onze gemeente. In 2017 was de taakstelling 76. In 2015 was dat 93 en 2016 139. In januari 2018 was de taakstelling mede dankzij de goede samenwerking met de woningcorporaties volledig vervuld.

In 2016 is een nieuwe verdeling van werkzaamheden afgesproken tussen gemeente en vluchtelingenwerk. De gemeente heeft met name de administratief/organisatorische werkzaamheden overgenomen. Vluchtelingenwerk richt zich meer op de maatschappelijke ondersteuning. Naast zorgen voor een goede huisvestingsprocedure zijn wij verantwoordelijk voor de participatie van de statushouders. Uitstroom naar werk heeft ook hier de prioriteit.

Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen (WSP)
Onder de naam WSP voert de gemeente de volgende re-integratietaken uit:

  • Jobhunting;
  • Werkgeversbenadering;
  • Matching van vraag en aanbod;
  • Social return on investments (SROI).

De consulenten Werk en Inkomen voeren de screening van klanten, begeleiding en het opstellen van trajecten uit.

Onderstaande overzichten  betreffen de resultaten van de jobhunters. De cijfers betreffen de uitstroom uit de bijstand naar arbeid of zelfstandig beroep/bedrijf over de afgelopen jaren:

Resultaten jobhunters

2013

2014

2015

2016

2017

Instroom

428

448

410

406

461

Uitstroom

225

278

256

254

282

deeltijduitstroom

63

78

80

107

128

Plaatsingen op vacatures

150

222

191

254

295

Retour Gemeente

159

109

129

105

114

Stage met behoud van uitkering

81

73

99

127

119

bron: periodieke overzicht jobhunters (cijfers zijn van gemeenten Sluis en Terneuzen samen). 

De inspanningen voor de nieuwe doelgroepen en instrumenten van de Participatiewet zijn af te leiden uit de cijfers van de Arbeidsdeskundige (AD) en jobhunter VSO/PRO (voorgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs). Specialisten gaan vooral preventief aan de slag. Begeleiding van jongeren richting werk en stage doen we al tijdens de schoolperiode. Waar bij de Arbeidsdeskundige de plaatsingen op garantiebanen en beschut werk zichtbaar zijn, zijn de activiteiten van de jobhunter VSO/PRO met name preventief. Hiermee voorkomen we dat jongeren een uitkering moeten aanvragen. Zij worden  naar regulier werk uitgeplaatst.

Jobhunter VSO/PRO/RBL

2014

2015

2016

2017

Instroom

25

42

47

44

Plaatsingen

2

20

29

26

BOL / Stage

3

26

21

6

Einde traject

3

3

7

7

bron: periodieke overzicht jobhunters (resultaten voor Hulst, Sluis en Terneuzen)

Arbeidsdeskundige

2015

2016

2017

AD onderzoek en consult

34

31

44

Aanvraag beschut werk

6

6

7

Gerealiseerde garantiebanen

15

14

Detacheringen vanuit Dethon

3

bron: periodieke overzicht arbeidsdeskundige Terneuzen

Het aantal bijstandsgerechtigden is per 31-12-2016 ten opzichte van 31-12-2015 gestegen van 1.063 naar 1.102 personen. Dit is een stijging van bijna 4%. Deze stijging was met name te verklaren uit de hoge instroom van statushouders en de niet voorziene instroom van mensen waarvan het WSW dienstverband was beëindigd door Dethon.

Per 31-12-2017 zijn er 1.058 personen met een bijstandsuitkering in onze gemeente. Deze daling van het bestand is te verklaren doordat het aantal bemiddelingen door het WSP ook in mindere economische tijden onveranderd hoog bleef. Hierdoor is het bestand zodra de economie aantrok gedaald. Uitstroom naar werk en het ondersteunen bij participatie is en blijft maatwerk. Nu de economie aantrekt zien wij dat er meer kansen zijn voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor het realiseren van de uitstroom werken wij met veel werkgevers en zorgverleners samen. De werkgeversdienstverlening heeft vooral veel projecten opgezet met werkgevers in de schoonmaak en zijn met veel verschillende werkgevers in het kader van SROI afspraken banen vervuld. Ook belangrijk is de grensoverschrijdende samenwerking met Belgische uitzendbureaus en werkgevers. Ook werken wij met Nederlandse uitzendbureaus structureel samen, waardoor veel mensen een plek op de arbeidsmarkt vinden. Via Dethon zijn kandidaten in het onkruidbestrijdingsproject geplaatst. Ook zijn intern bij Dethon en bij een aan Dethon verbonden werkgever mensen met werkgeverssubsidies of op basis van een werkervaringsplaats geplaatst.