Afkorting

Omschrijving

AB

Algemeen Bestuur

ADBZ

AntiDiscriminatiebureau Zeeland

AED

Automatische externe defibrillator

APV

Algemene Plaatselijke Verordening Terneuzen

art.

artikel

AvA

Algemene vergadering van Aandeelhouders

Av

Atletiek vereniging

AVOI

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BBP

Bruto Binnenlands Product

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BBZ

Besluit Bijstandsuitkeringen Zelfstandigen

BGP

Bruto Gemeentelijk Product

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

BGTS

Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking Kanaalzone

Bibob

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BIE

Bouwgrond in Exploitatie

BIZ

Bedrijven Investeringszone

BKK

Bodemkwaliteitskaart

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BRP

Basisregistratie Personen

BTW

Belasting op de Toegevoegde Waarde

BUIG

Wet Bundeling van uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan gemeenten

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAI

Centrale Antenne-Inrichtingen

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CAR/UWO

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCV-ster

Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid Ster

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in grond-, water, en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

CVV

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

DB

Dagelijks Bestuur

DBC

Diagnose-behandel combinatie

DPW

Duurzame Particuliere Woningverbetering

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

EHBO

Eerste Hulp Bij Ongelukken

EMU

Economische en Monetaire Unie

Fido

Financiering decentrale overheden

FMI

Functiemengingindex

FSC-hout

Forest Stewardship Council hout

GFT-afval

Groente,- Fruit,- en Tuinafval

GGD

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland

GIDS

Gezond in de Stad

GMSD

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

GOL

Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam Gent-Terneuzen

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GW

Gemeentewet

HALT

Het ALTernatief

HbG

Havenbedrijf Gent

HH

Hulp in de Huishouding

HKS

Herkenningsdienstsysteem

HOF

Wet Houdbare Overheids Financiën

HR21

Functiewaarderingssysteem voor gemeentes

HUP

Handhavinguitvoeringsprogramma

ICT

Informatie- en Communicatie Technologie

ID

Identiteit

IJZ

Inkooporganisatie Jeugd Zeeland

IKB

Individueel Keuze Budget

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Werklozen

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

ISV

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IWGT

Impuls Wonen Gemeente Terneuzen

JGZ

Jeugd GezondheidsZorg

JIP

Jongeren Informatie Punt

KGT

Kanaalzone Gent-Terneuzen

KLPD

Korps Landelijke Politie Diensten

KVO-B

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

KVO-W

Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden

LED

Light-emitting diode

LISA

Werkgelegenheidsregisters van Nederland

Lup

Landschapsuitvoeringsplan

M&O

Misbruik en oneigenlijk gebruik

MBO

Middelbaar Beroeps Onderwijs

MID

Middelen

MKBA

Maatschappelijke Kosten Baten-Analyse

MMR

Monitor Maatschappelijk Resultaat

NGRU

Netto Gecorrigeerde RijksUitgaven

NSQ

Netto Schuld Quote

NUP

Nationaal Uitvoeringsprogramma

NV

Naamloze Vennootschap

O&E

Omgeving en Economie

OLAZ

Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwerking Zeeland

OLP

Onderwijs Leer Pakket

OM

Openbaar Ministerie

OV

Openbare Verlichting

OZB

Onroerende Zaak Belasting

P x Q

Prijs x Hoeveelheid

PAGO

Periodiek Arbeidskundig en Geneeskundig Onderzoek

PGB

Persoonsgebonden budget

PWC

PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V.

PZEM

Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij

R&B

Realisatie en Beheer

RBL

Regionaal Bureau Leerlingzaken

RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RKVV

Rooms-katholieke voetbalvereniging

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Zeeuws -Vlaanderen

RUD

Regionale Uitvoeringsdienst

RWS

Rijkswaterstaat

SaBeWa

Samenwerking Belastingen en Waardebepaling

SAZ+

Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland+

SER

Sociaal Economische Raad

SL

Samenleving

SLZ

Stichting Landschapsbeheer Zeeland

SMART

Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden

SROI

Social Return On Investment

SVB

Sociale VerzekeringsBank

SW

Social Work

VGRP

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet Onderwijs

VOP

Voetgangersoversteekplaats

VpB

Vennootschapsbelasting

VRI

Verkeersregelinstallatie

VRZ

Veiligheidsregio Zeeland

VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

vsv-ers

Vroegtijdig schoolverlaters

VV

Voetbalvereniging

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VVV

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VZG

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten

Wajong

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

Wbp

Wet Bescherming Persoonsgegevens

WEC

Wet op de Expertise Centra

WLz

Wet Langdurige zorg

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

WOR

Wet Openluchtrecreatie

WOZ

Wet Waardering Onroerende Zaken

WPG

Wet Publieke Gezondheid

WPO

Wet Primair Onderwijs

Wro

Wet ruimtelijke ordening

WSP

Werk Servicepunt

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

WVO

Wet op het Voortgezet Onderwijs

Wwb

Wet Werk en Bijstand

ZMF

Zeeuwse Milieu Federatie

ZRD

Zeeuwse Reinigingsdienst

ZSP

Zeeland Seaports

ZVKC

Zeeuws Vlaamse Kynologenclub