Wat willen we bereiken?

Wij willen een goed ondernemersklimaat waarbij wij ondernemerschap stimuleren en de ondernemers zich gesteund voelen.

Wat hebben we gedaan?

Samenwerking partijen intensiveren / startersbeleid
In 2017 ondersteunden wij (startende en groeiende) ondernemers en hebben hiervoor onze bedrijfscontactfunctionarissen ingezet. In samenwerking met Zeeland Business organiseerden de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten de jaarlijkse regionale startersbijeenkomst in juni 2017.

In de zomer van 2017 namen 25 (5 uit Terneuzen) jonge ondernemers in spé deel aan het project Zomerondernemer Zeeland. Dit is een project van de Stichting The New Entrepreneur in samenwerking met de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten, de Rabobank en andere participanten.

POP3/LEADER
Onderdeel van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is het Plattelandontwikkelingsprogramma-3 (POP3), inclusief LEADER. Binnen de hoofdthema’s zijn voor Zeeuws-Vlaanderen als aandachtspunten benoemd: 'Producten uit Zeeuws-Vlaanderen', 'Lerend werken' en 'Zorgen voor elkaar'. In 2017 vonden de eerste intakegesprekken met mogelijke projectindieners plaats. Projecten kunnen worden ingediend t/m 15 maart 2018. We verwachten in 2018 de eerste projecten te kunnen subsidiëren.

Glastuinbouw en Topsectorenbeleid Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U)
De gemeente Terneuzen vertegenwoordigt heel Zeeland in het overleg Greenport Holland Overheden (GHO). In de landelijke GHO-structuur is een scheiding aangebracht in het overleg tussen de greenport- en de satellietgebieden. Wij hebben erop aangedrongen om ook de informatie vanuit de greenportgebieden met Zeeland (als satellietgebied) te blijven delen. Het landelijk GHO-overleg heeft nu ook op ambtelijk niveau kennis gemaakt met de glastuinbouw in Zeeland, begin 2017. Bijna alle gronden in het glastuinbouwgebied bij Westdorpe zijn verkocht. In de periode 2016-2017 is 43 ha. aan kassen bijgebouwd.

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)
Eind 2015 heeft de gemeenteraad de BIZ-verordening 2016 tot en met 2020 vastgesteld. Hierbij is het BIZ-gebied uitgebreid met ondernemers uit Oud-Terneuzen. We hebben in 2017 een nieuwe uitvoeringsovereenkomst gesloten met ondernemersvereniging Bizzy Stad Terneuzen. Aan de hand van een jaarplan worden de acties uitgevoerd die uit dit ondernemersfonds worden bekostigd.

Project Bio Base Europe/Biopark
Bio Base Europe Trainingcenter werkt op basis van een in 2015 vastgesteld businessplan. De bijdrage van Terneuzen in het jaarlijks exploitatietekort tot en met 2018 is vastgesteld op € 10.000 per jaar. Ook de andere stakeholders dragen hierin bij. Vanaf 2019 zijn de voorwaarden voor doel en gebruik vanuit de Europese subsidieverstrekking bij de realisatie vervallen. Dit biedt mogelijkheden om het Bio Base Europe Trainingscenter breder te positioneren.