Wat willen we bereiken?

Wij willen goede samenwerking tussen de Zeeuwse gemeenten, Geestelijke Gezondheidszorg,  Raad voor de Kinderbescherming, Veiligheidshuis, Rechtbank, Politie, Veilig Thuis in het belang van de zorg voor burgers.

Wat hebben we gedaan?

Verslavingspreventie
De Zeeuwse gemeenten zijn vanaf 2013 zelf aan zet voor de inkoop van verslavingspreventie. Indigo Preventie richtte zich in 2017 op verzoek van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten op voorlichting in het onderwijs, activiteiten in het kader van het project Jeugd en Alcohol, straatcontacten en voorlichting en advies op maat.

Opvang en Beschermd Wonen
De Zeeuwse gemeenten dragen bij aan de uitvoering van de centrumgemeentetaken van centrumgemeente Vlissingen als het gaat om maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid. Verder droegen we financieel bij aan de sociale pensions in Zeeland en de Zeeuwse foyers de jeunesse.

Landelijk wordt gewerkt aan de verdere decentralisatie van de Wmo-taken beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Gekeken wordt naar een objectief verdeelmodel van de middelen. In 2017 hebben we meegewerkt aan een Zeeuwse regiovisie voor de centrumgemeente taken Opvang en Beschermd Wonen. Hierin geven gemeenten aan hoe zij deze voorziening gaan neerzetten voor hun inwoners en of en hoe zij daarin samenwerken met de andere gemeenten in hun regio. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten trekken samen op bij het invullen van deze visie. We trekken, in afstemming met gemeenten uit de andere regio's, de proeftuin bekostiging. Hierin onderzoeken we op welke wijze we deze voorzieningen het beste kunnen financieren. Mogelijkheden zijn bijv. een p x q financiering of een budgetsubsidie.

Dag- en nachtopvang, outreach en maatwerk
Wij hebben vanaf 2013 geen rechtstreekse subsidierelatie meer met het Leger des Heils voor wat betreft de dag- en nachtopvang. Deze voorziening staat nu in de begroting van het CZW Bureau en wordt betaald uit de centrumgemeentemiddelen voor maatschappelijke opvang. Zowel Het Leger des Heils (Outreach) als Emerigis (Maatwerk) voorkomen dat mensen dak- en thuisloos worden. Mensen worden weer toegeleid naar reguliere hulp. Wij ondersteunen hun werkwijze. Beide organisaties krijgen daarvoor een budget van de gemeente. In 2017 vroegen wij het Leger des Heils om een aantal inwoners met hun programma Outreach te ondersteunen.

Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg (CPGGz)
Vanuit de Wmo hebben we activiteiten ingekocht op het gebied van collectieve preventie geestelijke gezondheidzorg. Dit deden we in 2017 bij Indigo Preventie, met als doel problematiek vroegtijdig te signaleren en (erger) te voorkomen. Deze inkoop betreft een subsidierelatie die we Zeeuws-Vlaams vormgeven.

OGGznetwerk
In 2017 ondersteunde de gemeente wederom het OGGz-netwerk. Hierin werken verschillende zorg- en welzijnspartijen, politie, woningcorporaties, GGD en de gemeente samen om zogenaamde zorgmijders terug te geleiden naar de reguliere hulpverlening. Doel is om mogelijke overlast voor mensen zelf en voor anderen op te heffen. Het netwerk speelt een belangrijke rol bij een goede aanpak van verwarde personen.

Aanpak verwarde personen
In 2017 is met ketenpartners gewerkt aan een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Dit gebeurde zowel lokaal, als Zeeuws-Vlaams als Zeeuws.

De gemeenten moeten op 1 oktober 2018 over een sluitende aanpak beschikken.

Multidisciplinaire Aanpak (MDA++)  en Centrum voor Seksueel Geweld (CSG)
Veilig Thuis heeft eind 2017 de opdracht gekregen een plan van aanpak te maken om voor eind 2018 een MDA++ te realiseren. Doel is bij complexe (geweld)situaties direct vanuit specialistische expertise en domein overstijgende samenwerking (Veiligheid en Zorg) een plan van aanpak op te stellen. Een pilot met praktische casussen vormt de rode draad.
1 februari 2017 is het Centrum voor Seksueel Geweld Zeeland gestart. CSG is een samenwerkingsverband van zorgpartners, inclusief Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen, waar opvang, hulp en begeleiding wordt gegeven aan slachtoffers van seksueel geweld. Doel is de psychische/lichamelijke gevolgen te beperken en te behandelen en, als het slachtoffer dat wil, het verzamelen van forensisch bewijs. CSG maakt deel uit van een landelijk dekkend netwerk van CSG’s. De coördinatie t/m 2018 wordt gefinancierd uit Centrumgemeente middelen. In 2018 wordt duidelijk of voor MDA++/CSG financiering via het gemeentefonds beschikbaar komt.