De uitkomst van de jaarrekening 2017
De gemeente Terneuzen behaalde in de jaarrekening 2017 een positief resultaat € 4.053.000. In de jaarrekening van 2016 was dat € 1.264.000.
Het rekeningsaldo van de gemeente Terneuzen valt € 2.723.000 voordeliger uit dan vooraf geraamd. In het  resultaat van 2017 is rekening gehouden met toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Op basis van de begroting inclusief elf wijzigingen werd een positief saldo voorzien van € 1.330.000. Dit is opgenomen op het programma algemene dekkingsmiddelen.

Het positieve verschil ten opzichte van € 1.330.000 komt vooral als volgt tot stand:

De grootste voordelen op lasten zijn:

kapitaallasten

690.000

personele lasten 

423.000

APPA voorziening 

393.000

energiekosten 

246.000

De grootste voordelen op baten zijn:  

hogere inkomsten door leges omgevingsvergunningen 

460.000

verkoop gronden 

321.000

De grootste nadelen op baten zijn:

lagere inkomsten voor de gemeentelijke belastingen en heffingen 

-486.000

vorming risicovoorziening precariobelasting

-1.012.000

lasten die we niet konden realiseren en ontvangsten die we niet meer konden ramen

676.000

Een nadere toelichting is terug te vinden bij onderdeel III toelichting op baten en lasten, analyse rekeningresultaat. Per programma geven wij een toelichting op de verschillen tussen de gerealiseerde baten en lasten en de geraamde baten en lasten.

In het jaarverslag geven wij per programma de verantwoording weer wat wij het afgelopen jaar hebben bereikt en gedaan en geven wij inzicht in de lasten en baten per taakveld en programma.

Inzicht geven in wat we hebben bereikt is niet eenvoudig, omdat het hier veelal gaat om het bereiken van maatschappelijke effecten. Verandering van deze effecten hebben vaak een langere doorlooptijd dan de verantwoording van een jaar en zijn moeilijk te meten of anderszins inzichtelijk te maken. Wij volstaan met het noemen van de gewenste (maatschappelijke) effecten en de resultaten van activiteiten die een positieve bijdrage hebben geleverd aan de gewenste effecten.

Het positieve resultaat heeft een gunstig effect op de indicatoren die gekozen zijn door de gemeenteraad. Doordat het eigen vermogen stijgt en het vreemd vermogen daalt door afname van de leningenportefeuille is de debtratio gedaald naar 80,91%. Die was in 2016 84,06%. Door de afname van de leningenportefeuille neemt ook de schuld per inwoner af.

Eigen indicatoren gekozen door de gemeenteraad

Debtratio

2016

2017

2017

Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

84,06%

83,41%

80,91%

Netto schuld per inwoner

2016

2017

2017

Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

3.054

3.010

2.908

Balans
De financiële mutaties vinden uiteindelijk hun vertaling in de balans. De balans en de toelichting op de balans zijn opgenomen in het onderdeel jaarrekening.

Balans Activa

2016

2017

2017

Balans Passiva

2016

2017

2017

x € 1.000

Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

Vaste Activa

202.848

201.366

200.602

Eigen vermogen

38.216

38.484

44.030

Voorraden

10.471

9.816

10.631

Voorzieningen

6.141

6.185

6.888

Kortlopende vorderingen

22.352

15.419

13.569

Langlopende schulden

177.206

164.190

164.189

Liquide middelen

119

71

216

Liquide middelen

0

4.291

0

Overlopende activa

4.004

5.266

5.614

Kortlopende schulden

9.501

9.051

8.113

Overlopende passiva

8.731

9.737

7.412

Totaal

239.794

231.938

230.632

239.794

231.938

230.632