Nr.

Omschrijving

Voordelig

Nadelig

bedragen x € 1000

1

Begrotingssaldo na wijziging (=saldo onvoorzien)

1.330

2

Kapitaallasten

690

4

Inhuur personeel van derden

206

6

Leges omgevingsvergunningen

460

8

(Gemeentelijke) belastingen en heffingen opbrengsten

486

10

Overschot DU verhoogde asielinstroom

92

12

Standplaatsen en onderzoek Koewacht zwembad

81

14

Energie

246

16

Gemeentelijke belastingen kosten

88

18

Dotatie voorziening precariobelasting

1.012

Voordelig saldo jaarrekening 2017

4.053

Totaal

5.551

5.551

Onderstaand lichten wij de verschillen toe.

1. Begrotingssaldo 1e t/m 9e begrotingswijziging (= saldo onvoorzien)
Dit bedrag betreft het tussentijds becijferd overschot van de begroting. Het bestaat uit het voorlopig resultaat na de plaatsgevonden mutaties bij de 1e bestuursrapportage (€ 836.000) en de 2e bestuursrapportage (€ - 554.000). Daarnaast bestaat het uit het saldo van onvoorzien exclusief de hiervoor genoemde mutaties (€ 1.048.000). Het totale begrotingssaldo 1e t/m 11e begrotingswijziging komt daarmee op € 1.330.000.

2. Kapitaallasten
Het verloop van de post kapitaallasten in 2017 kan als volgt worden weergegeven:

primitieve

wijzigingen

begroting

realisatie

verschil

begroting

na wijziging

voordelig

Rente

6.928.000

-549.000

6.379.000

6.257.000

-122.000

Afschrijving

9.612.000

-239.000

9.373.000

8.805.000

-568.000

16.540.000

-788.000

15.752.000

15.062.000

-690.000

Rente
Uit voorgaand overzicht blijkt dat er ten opzichte van de primitieve begroting 2017 een voordelig resultaat op de post rente is ontstaan van € 671.000 wat globaal als volgt kan worden verklaard. De investeringsbehoefte bleef achter op de raming in de primitieve begroting 2017. Enerzijds als gevolg van het niet volledig uitvoeren van de investeringsplanning. Anderzijds als gevolg van extra inkomsten uit o.a. algemene uitkering, grondverkopen en inkomsten leges omgevingsvergunningen. Tevens bleek het rentepercentage van de aangetrokken lening ultimo 2016 aanzienlijk lager dan in de begroting voorzien, 1,24% versus 2,5%.

Vermeld voordelig saldo werd volledig omgeslagen naar de diverse taakvelden waarbij met name de volgende posten er uitspringen:

· Wegenbeheersplan

117.000

· Havenbeleid

47.000

· Riolering

148.000

· ISV/SDV

66.000

· Openbare verlichting

32.000

Afschrijving
Het voordeel van de post afschrijvingen 2017 ten opzichte van de primitieve begroting 2017 Is € 807.000. Dit is voornamelijk het gevolg van het doorschuiven/uitstellen van geraamde investeringen.
De grootste posten zijn:

· ICT

76.000

· Wegenbeheersplan

81.000

· Havenbeleid

90.000

· Huishoudelijk afval

110.000

· Riolering

69.000

· ISV/SDV

76.000

3. Salarissen
Op de salarissen (inclusief verrekening vakantietoeslag) is er per saldo een voordeel van € 217.000. Het totaal van de geraamde salarissen bedroeg in 2017 na wijzigingen € 26.296.000. In totaliteit is uitgegeven € 26.095.000. Dit is een voordelig verschil van € 201.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat extra incidentele lasten zijn ontstaan als gevolg van terugwerkende kracht toepassen van de Europese Richtlijn voor verlof. Op grond hiervan dienen tijdens verlof een aantal toelagen doorbetaald te worden. Het restant voordelig verschil van € 16.000 wordt veroorzaakt door minder wachtgelden en pensioenen voormalig personeel.

4. Inhuur personeel van derden
In de begroting 2017 is in totaal voor inhuur personeel van derden € 2.382.00 geraamd. Hiervan is in 2017 € 2.180.000 miljoen besteed, een voordelig verschil van € 202.000. Bij Participatie inburgering is voor € 92.000 minder gebruik van inhuur personeel van derden door minder aanvragen, terwijl voor het project ESF “aan de slag in Zeeland” € 90.000 meer besteed is door intensivering van dit project. Voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) is € 39.000 minder besteed aan inhuur personeel van derden. Van de stelpost vervanging (voor flexibele inzet) van € 163.000 is geen gebruik gemaakt.

5. Vrijval voorzieningen i.v.m. politieke ambtsdragers
Per saldo is er op deze posten een voordeel van € 393.000. Naast het aanspreken van de Appa-voorziening voor een aantal lopende pensioenen van gewezen wethouders wordt jaarlijks berekend of de hoogte van de Appa-voorziening toereikend is om de toekomstige pensioenverplichtingen voor gewezen wethouders financieel af te dekken. Op basis van actuele berekeningen valt in 2017 afgerond € 458.000 vrij. Dit als gevolg van de wijziging in de rekenrente die in december 2017 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties werd vastgesteld. Deze was ongeveer twee keer zo hoog als in 2016. De rekenrente wordt door BZK steeds in december achteraf vastgesteld en is belangrijk voor de vaststelling van de hoogte van de voorziening.

6. Leges bouwvergunningen
De aantrekkende economie en de bedrijfsverplaatsingen als gevolg van de bouw van Nieuwe Sluis leiden tot een positieve ontwikkeling op het aantal (grotere) bouwaanvragen. Dit zorgt voor een hogere opbrengst van € 460.000.

7. Verkoop gronden
In 2017 heeft verkoop van een 3-tal percelen plaatsgevonden (Canadalaan Sas van Gent, bedrijventerrein Drieschouwen en grond Industrieweg  Zuid te Westdorpe). De opbrengst is respectievelijk € 182.000 en € 112.000. De bijdrage aan de reserve kapitaallasten van € 27.000 is niet gerealiseerd. In totaal is er € 321.000 voordeel ontstaan.

8. Opbrengsten gemeentelijke belastingen en heffingen
De werkelijke opbrengst gemeentelijke belastingen en heffingen is € 486.000 (2,2%) lager dan geraamd. Het verschil verklaren wij onder andere door de gevolgen van een uitspraak van de Hoge Raad over vakantieparken. Tot voor kort kregen vakantieparken zowel een aanslag eigenaren- als gebruikersbelasting voor niet woningen. De Hoge Raad geeft aan dat vakantieparken aangeslagen moeten worden als woningen. Hierdoor geldt het lagere woningen tarief en vervalt de gebruikersbelasting. Dit leidt tot een nadelig effect in de opbrengst onroerende zaakbelastingen van € 424.000. De opbrengsten van de hondenbelasting en precariobelasting bleven in totaal € 8.000 achter. De toeristenbelasting bleef met € 82.000 achter de raming, terwijl de rioolheffingen € 35.000 hoger was.

9. Algemene uitkering Gemeentefonds
Met de decembercirculaire 2017 Gemeentefonds zijn extra middelen ontvangen in de vorm van een decentrale uitkering verhoogd asielstroom partieel effect en participatie en integratie van € 22.000. Deze extra middelen dienen toegevoegd te worden aan de reserve vluchtelingen/asielzoekers, omdat de besteding in 2018 zal plaatsvinden. Naast deze extra middelen is ook een integrale uitkering WMO van € 36.000 ontvangen, die toegevoegd moeten worden aan de reserve sociaal domein. De besteding van deze middelen zal eveneens in 2018 plaatsvinden.

10. Overschot decentrale uitkering verhoogde asielinstroom
Uit de meicirculaire 2017 zijn middelen aan de gemeente toegekend ter bekostiging van de asielinstroom in de vorm van een decentrale uitkering. In totaal werd € 129.675 ontvangen. Hiervan zijn € 92.000 aan het einde van 2017 overgebleven en dienen overgeheveld te worden naar 2018, omdat deze middelen voor de periode mei 2017 – mei 2018 zijn bestemd. Bij de meicirculaire 2018 vindt een afrekening over deze middelen plaats.  

11. Cuyperskerk
Via de 9e wijziging 2017 is € 200.000 beschikbaar gesteld voor behoud van de Cuyperskerk te Sas van Gent. De uitvoering heeft niet in 2017 plaatsgevonden en de effectuering hiervan gebeurt in 2018. Het bedrag van € 200.000 moet derhalve overgeheveld worden naar 2018.

12. Standplaatsen en onderzoek Koewacht zwembad
De geraamde kosten van standplaatsen en onderzoek Koewacht zwembad zijn ten laste van de post onvoorzien gebracht. De aankoop van standplaatsen Oosthof is echter niet gerealiseerd in 2017, waardoor € 57.000 niet besteed is. In 2017 is een onderzoek naar de  onderhoudsstaat van het zwembad Koewacht niet uitgevoerd, waardoor € 24.000 niet besteed is. Zowel de aankoop als het onderzoek zullen in 2018 alsnog plaatsvinden.

13. Decentrale uitkering Bevolkingsdaling
De gemeente Terneuzen ontvangt zogenaamde krimpgelden in de vorm van een decentrale uitkering in het gemeentefonds. Hiervoor is een stelpost in de begroting opgenomen van per saldo € 342.000. Voorgesteld wordt hiervan € 151.000 toe te voegen aan de reserve bevolkingskrimp.

14. Energie (gas, elektra en motorbrandstoffen)
Het gasverbruik in 2017 was 697.972 m³, in 2016 was dit 858.197 ³. Het lagere verbruik is te wijten aan een mildere dan het jaar hiervoor. Het elektraverbruik in 2017 was 7.333.051 KWh, in 2016 was dit 7.377.179 KWh. Het lagere verbruik van zowel gas en elektra levert een voordeel op van netto € 188.000.

De kosten van motorbrandstoffen waren in 2017 € 58.000 lager dan geraamd. De onderschrijding is het gevolg van lagere brandstofprijzen. Ook energiezuinige voer- en werktuigen droegen hieraan bij.

15. Minimabeleid
De structurele middelen voor de bestrijding van armoede jeugd zijn in 2017 niet volledig benut, waardoor € 91.000 overgebleven is. Hierover is de raad op 6 februari 2018 geïnformeerd. Daarbij is voorgesteld om de overgebleven middelen voor het bestrijden van armoede onder kinderen te reserveren en in 2018 alsnog te benutten voor armoedebestrijding onder kinderen.

16. Gemeentelijke belasting kosten
De gemeente betaalt zelf ook gemeentelijke belastingen. Van de geraamde € 1,1 mln. te betalen belastingen en heffingen bleek  € 1,0 mln. aangeslagen te zijn, een voordeel van € 88.000. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn de lagere OZB voor huisvesting Axel, Team Stadsservice en Gebouwen, in totaal € 56.000 minder door correcties op de OZB van meerdere voorgaande jaren.

17. Onkruidbestrijding
Voor onderhoud en renovatie openbaar groen is € 79.000 minder besteed door minder gebruik van bestrijdingsmiddelen en efficiëntere uitvoering van het onderhoud.

18. Dotatie voorziening precariobelasting
Na aanleiding van het oordeel van de Hoge Raad over het cassatieberoep in de procedure precariobelasting 2015 van de gemeente Hulst kwantificeren wij het risico in overleg met een extern adviseur op groter dan 50% dat de belastingplichtige in een latere procedure in het gelijk wordt gesteld. Hiertoe vormen wij voor het bestreden bedrag van de aanslag precariobelasting 2016 een ‘risicovoorziening precariobelasting’ ter grootte van € € 1.012.400

19. Overige mutaties onder € 50.000 vooral door zuinigheid
Diverse kleinere mutaties onder de € 50.000 leiden tot een voordelig resultaat van € 658.000. Deze mutaties worden niet nader toegelicht.