Wat willen we bereiken?

Wij willen gemeentelijk eigendom van gebouwen en daaruit voortvloeiende kosten zoveel mogelijk beperken. Daar waar mogelijk willen wij opbrengsten realiseren, rekening houdend met strategische belangen.

Wat hebben we gedaan?

Overige gebouwen
In 2017 hebben we nagenoeg alle gebouwen, die we hadden opgenomen op de acquisitielijst, verkocht en geleverd via de notaris. De verkoop van de Canisiusschool is begin 2018 bij de notaris gepasseerd. Ook de verkoop van de locatie aan de Anna Bijnsstraat zal in 2018 passeren. De verkoopopbrengst van de gebouwen die in 2017 gepasseerd zijn, bedroeg € 489.000 na aftrek van de boekwaarden.

Overige gronden
De verkoopopbrengst van de overige gronden bedroeg dit jaar € 111.000. Hierin zijn opgenomen de verkopen van erfpacht-, tuingronden en reststroken. Verder hebben we een drietal percelen verkocht die niet zijn opgenomen in een exploitatieplan. Het betreft hier de verkoop van de grond van Industrieweg Zuid te Westdorpe, de verkoop aan SVRZ aan te Canadalaan te Sas van Gent en de verkoop van de Veldstraat te Sluiskil. De opbrengst van deze verkopen bedroeg € 316.000. De opbrengst van verkoop van woonwagenstandplaatsen in 2017 bedroeg € 79.000.