Korte omschrijving
Volgens artikel 28 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten bevat de toelichting op het overzicht van baten en lasten een overzicht van de incidentele baten en lasten. Uit dit overzicht blijkt in hoeverre incidentele factoren van invloed zijn geweest op het resultaat van de jaarrekening.
Voor de gemeenteraad is het ook van belang inzicht te hebben in de incidentele baten en lasten. Dit om te kunnen beoordelen of er sprake is van een duurzaam financieel evenwicht, waarbij de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten.

Incidentele lasten ( x € 1.000)

Dotatie voorziening APPA

48

Onderzoek tol Westerschelde Tunnel

20

Gebouwen huur roerende zaken Portaal van Vlaanderen

17

Inburgering verhoogde asielstroom 2017

253

ESF (ik kan eigenlijk best veel, aan de slag in Zeeland)

838

Social Return On Investment

150

Project Gezond in de Stad

65

Uitvoeringsprogramma Project ZVKZ onterechte vrijval opbrengst

58

Woningbouw decentrale uitkering 2017 Hulst en Sluis

191

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

1.224

Naheffing BTW/BCF

123

Toevoeging aan Reserves

4.924

Totaal incidentele lasten

7.911

Incidentele baten ( x € 1.000)

Vrijval voorziening APPA

291

Ontwikkeling dienstverlening teruggave GOV

7

Verkoop gebouwen

10

Verkoop gronden

2.426

ESF (ik kan eigenlijk best veel, aan de slag in Zeeland)

166

Algemene uitkering voorgaande jaren

73

Inburgering DU verhoogde asielstroom 2017

346

Terugontvangst BTW/BCF

333

Onttrekkingen aan reserves

3.428

Totaal incidentele baten

7.080