Wat willen we bereiken?

Wij willen voorzieningen in stand houden en realiseren op het gebied van recreatie. Daarnaast willen wij een acceptabel onderhoudsniveau van het openbaar groen.

Wat hebben we gedaan?

Braakmangebied
Tijdens de Boomfeestdag in maart 2017 is het laatste deel van de natuurcompensatie voor de gereconstrueerde weg N61 ingeplant. In totaal is in het zuidelijk deel van de Braakman 33 ha ingeplant.  

Rondje Kreek
De planvorming voor het resterende gedeelte van Rondje Kreek is afgestemd met het doortrekken van de Laan van Othene. Hierin werken wij samen met de Provincie Zeeland omdat de doorgetrokken Laan van Othene aansluit op de door de provincie te reconstrueren weg N290. Wij voorzien dat de 2e fase Rondje Kreek in 2019 kan worden aangelegd.

Openbaar groen
Het groenbeheerplan vormt het uitgangspunt voor het groenonderhoud. Voor het actualiseren van het groenbeheerplan zijn wij in 2017 gestart met het inventariseren en verwerken van gegevens in een digitaal beheersysteem.

Vanaf november 2017 is het verbod op het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in het openbaar groen van kracht geworden. Voor onze werkwijzen heeft dit in 2017 geen gevolgen gehad.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Kermissen
In september 2017 vond de jaarlijkse kermis in Terneuzen plaats. De kermis was wederom succesvol. Ook in de kernen verliepen de kermissen goed, ondanks teruglopende bezoekersaantallen. Wij proberen de kermissen in de kernen te handhaven. Wij baseren ons oordeel op een goede bezetting, een gevarieerd aanbod, geen ongelukken en geen meldingen van ontevreden exploitanten, zowel in Terneuzen als in de kernen.